Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. “Enmansshow” eller flerstämmighet? - En fallstudie i vad som påverkar elevers deltagande i klassrumssamtal “A one-man show” or a polyphonic and dialogic classroom? - A case study of how students participate in classroom conversations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Palle Österling; Sara Wahlström; [2017]
  Nyckelord :dialog; flerstämmighet; helklassamtal; klassrumssamtal; monolog; resonemang; smågrupssamtal; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Gymnasiets svenskämne präglas till stor del av samtal i olika former och som svensklärare är det vår uppgift att skapa förutsättningar för elevers muntliga såväl som skriftliga språkutveckling. Dock är de klassrumssamtal som till så stor del präglar svenskämnet inte alltid dialogiska och inkluderande. LÄS MER

 2. 2. Motivation till lärande i kemi : Möjligheter för läraren att påverka elevens motivation och intresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Johanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kemi; kemididaktik; motivation; intresse; förståelse;

  Sammanfattning : Skolan är viktig i många avseenden men den största uppgiften skulle ändå kunna betraktas som att eleverna ska utveckla färdigheter inför framtiden, men även för att förstå olika företeelser som finns i vardagen. För att hjälpa eleverna att uppnå sin fulla potential kan lärarens möjlighet att motivera elever till lärande vara till hjälp. LÄS MER

 3. 3. Lust att lära : Faktorer som påverkar gymnasieelevers motivation i naturkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Demitry Kremnev; [2017]
  Nyckelord :Förväntan; värde; motivation; naturkunskap; gymnasiet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har för avsikt att ta reda på vilka faktorer inom ”Expectancy-Value” (Förväntan - värde) teori är avgörande för motivationen i naturkunskap blandgymnasieeleverna. Förväntan-värde teori utgår ifrån 2 faktorer: förväntan på attlyckas och målvärden, dvs värden man sätter på målen. LÄS MER

 4. 4. Bildlärare och digitala resurser : En undersökning om två bildlärares användande av och förhållningssätt till digitala resurser i ämnet bild.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johanna Månsson; Pontus Novén; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala resurser; bild; didaktik; bildlärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur två bildlärare på högstadiet använder sig av digitala resurser i sin didaktiska praktik i ämnet bild. Genom semistrukturerad intervju samlade vi in material från bildlärarna på två olika högstadieskolor. Detta transkriberades och delades in under rubriker framtagna från intervjuguiden. LÄS MER

 5. 5. Trumpet är coolt! Eller? : En kvantitativ studie i barns och ungdomars syn på frivillig musikundervisning i trumpet i musik- och kulturskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Olov Lindberg; [2017]
  Nyckelord :trumpet; music school; music education; quantitative study; survey; trumpet; musikskola; kulturskola; musikundervisning; kvantitativ studie; enkäter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva relevansen av och eventuella samband mellan utvalda faktorers inverkan på trumpetelevers val av instrument och på deras fortsatta spelande i musik- och kulturskolor. Detta görs genom att beskriva både vad som påverkat eleverna i deras instrumentval och vad som varit viktigt för deras fortsatta spelande och intresse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lärarens intresse.

Din email-adress: