Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Motivation till lärande i kemi : Möjligheter för läraren att påverka elevens motivation och intresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Johanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kemi; kemididaktik; motivation; intresse; förståelse;

  Sammanfattning : Skolan är viktig i många avseenden men den största uppgiften skulle ändå kunna betraktas som att eleverna ska utveckla färdigheter inför framtiden, men även för att förstå olika företeelser som finns i vardagen. För att hjälpa eleverna att uppnå sin fulla potential kan lärarens möjlighet att motivera elever till lärande vara till hjälp. LÄS MER

 2. 2. Användning av IKT i matematikundervisning : En intervjustudie med matematiklärare 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Rand Alshemas; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; matematikundervisning; digital kompetens; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka de IKT med fokus på digitala verktyg som lärare använder i matematikundervisning idag och vilka mål de har med att integrera digitala verktyg. I studien presenteras olika digitala verktyg som används i matematikundervisning, följt av en kort analys. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanvändning i gymnasielärares matematikundervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Daiana Lungu; [2017]
  Nyckelord :gymnasieskolan; lärobok; läromedel; matematik; matematiklärare; undervisning;

  Sammanfattning : This thesis is about the use of textbooks and alternative teaching material in the mathematics teaching in high school. The study focuses on teaching and learning material, discusses in what way they meet the teaching purposes, and what factors are influencing the choice of textbooks and teaching material. LÄS MER

 4. 4. Att skapa PrakTeori. : En aktionsforskningsstudie om att kombinera teori och praktik i två ämnen som förväntas vara mestadels praktiska.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Björk Forsberg; Maria Ericsson McDaniel; [2017]
  Nyckelord :theoretical; practical; sociocultural perspective; music; domestic science; teori; praktik; sociokulturellt perspektiv; musik; hem-och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utveckla vårt arbetssätt i musik och hem- ochkonsumentkunskap samt öka förutsättningarna för elevers förmåga attkombinera teori och praktik. Forskning om lärande iutbildningssammanhang visar stort intresse för begrepp som teori ochpraktik, vilket vi tar fasta på i föreliggande studie. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning och elevers lärande i naturvetenskap i skolans tidigare år : En systematisk litteraturstudie om hur formativ bedömning i NO-undervisning i skolans tidigare år påverkar elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Cecilia Schön; [2017]
  Nyckelord :formative assessment; assessment for learning; science education; primary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; NO-undervisning; årskurs 1 – 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på vad forskning säger om hurelevers lärande kan synliggöras och stödjas med formativ bedömning, samt hurelevers delaktighet i lärandet kan stöttas med formativ bedömning i NO-undervisningi skolans tidigare år. Metoden för detta arbete har varit en systematisk litteraturstudievilket innebär att sökning och analys av tidigare forskning har genomförts på ettsystematiskt sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lärarens intresse.

Din email-adress: