Sökning: "läs-och skrivinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden läs-och skrivinlärning.

 1. 1. Pedagogernas roll i förskolebarnens läs- och skrivutveckling. : En studie om hur förskolepedagogerna arbetar med skriftspråk i förskolan, samt hur de ser på sin roll i att främja barnens lärande inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madelene Thorstensson; [2018]
  Nyckelord :Written language; children; teacher; alphabet; reading; writing; Skriftspråk; barn; pedagog; alfabet; läsinlärning; skrivinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar med att utveckla barns läs- och skrivinlärning. Jag ville ta reda på hur pedagoger främjar denna inlärning, samt hur de ser på sin roll i lärandet. LÄS MER

 2. 2. Dyslektikers kreativitet i samspel med kunskap : Att arbeta med estetiska ämnen för att nå framgång och utveckling

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yaakob Saliba; Tim Ellsén; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; estetiska ämnen; läs- och skrivsvårigheter; självförtroende; självkänsla och fonologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha detta i åtanke kan en lärare använda sig av estetiska ämnen för att underlätta för en dyslektikers läs- och skrivinlärning. Musik hjälper elever med deras språkförståelse, fonologiska medvetenhet och läsinlärning. LÄS MER

 3. 3. Elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning : Intervjustudie med lärare och specialpedagoger om metoder och arbetssätt vid läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; kategorisering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd; metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar denna studie om orsaker till varför elever utvecklar läs- och skrivsvårigheter, förebyggande arbete, identifiering och kategorisering av svårigheter samt arbetssätt och metoder som används vid arbete med elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt tidigare forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 4. 4. Musikens skriftspråk : Pedagogiska paralleller mellan läsning och notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Timmy Svensson Roswald; [2018]
  Nyckelord :notläsning; läsning; a vista; läs- och skrivinlärning; litteracitet; musiklärare;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen försöker jag ta reda på hur instrumentallärare arbetar med att lära ut notläsning. Mitt syfte är att utifrån den informationen dra paralleller till grundskolans läs- och skrivinlärning, och de metoder som används inom denna. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att elever ska utveckla läs- och skrivkunskaper? : En litteraturstudie om inlärningsmetoder och lärarens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Ziemke; Carolina Viström; [2018]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; whole language; phonics; LTG; Wittingmetoden;

  Sammanfattning : Avsikten med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning menar krävs för att elever i årskurs f-3 ska utveckla läs- och skrivkunskaper. I studien beskrivs de överordnade läsinlärningsmetoderna phonics och whole language med arbetssätten Wittingmetoden och LTG. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läs-och skrivinlärning.

Din email-adress: