Sökning: "läs-och skrivinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade orden läs-och skrivinlärning.

 1. 1. Konsten att använda lasso, förstoringsglas, spåkula och en apa : En läromedelsanalys om läsförståelsestrategier i kombination med metod och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Tillnert Edbom; Ulrika Stammler; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; läsfixarna; läsförståelse; läs- och skrivinlärning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : På höstterminen 2016 inrättades det nya kunskapskrav för årskurs ett i svenskämnet, dessa visar tydligt att elever redan i årskurs ett ska börja utveckla sin läsförståelse. Trots detta finns det en brist på studier som undersöker elevernas läsförståelse samt läromedel som främjar läsförståelse under skolans första år. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Lennartsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivinlärning; IKT – Information- och kommunikationsteknik; dator; stödinsatser;

  Sammanfattning : Att lära elever läsa och skriva är två av skolans viktigaste uppdrag men vägen dit kan se olika ut för elever. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare i årskurs F-2 anser att ASL bidrar till när elever med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig läsa och skriva. LÄS MER

 4. 4. Vad får man lära sig om nyanländas läs-och skrivutveckling inom lärarutbildningen? : –    En komparativ studie av tre kursplaner vid tre universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråksinlärning; nyanländas andraspråksinlärning; varierande språklig bakgrund; läs-och skrivutveckling och modersmål;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar sex kursplaner i ämnet svenska från tre olika universitet. Universiteten vars kursplaner ingår i analysen är Örebros, Karlstads och Stockholms universitet. LÄS MER

 5. 5. Bilder i läs- och skrivundervisningen : Lärares syn på bilders funktion i den tidiga läs- och skrivinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Bilder; Bildstöd; Bildskapande; Läs- och skrivinlärning; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra och fördjupa kunskapen kring hur bildstöd kan användas för att främja den tidiga läs- och skrivinlärningen. En väsentlig del av studien är att den fokuserar på lärares uppfattningar kring bildstödets funktion för samtliga elevers lärande i den ordinarie undervisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läs-och skrivinlärning.

Din email-adress: