Sökning: "läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 889 uppsatser innehållade ordet läsförståelse.

 1. 1. DEVINER, RÉSUMER OU PRÉDIRE? Une étude sur les stratégies de lecture et leur rapport avec une épreuve de compréhension écrite en français chez un groupe de collégiens suédois

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mia Broman Roux; [2018-06-18]
  Nyckelord :franska; stratégies de lecture; lecture; compréhension écrite; français; langues étrangères; FLE;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att visa ett exempel på förhållandet mellan läsförståelse av en fransk text och delässtrategier som en grupp åttondeklassare använder. Våra forskningsfrågor är: vilka strategieranvänder eleverna när de läser på franska? och vilka samband finns det mellan lässtrategier ochläsförståelse? Den teoretiska ramen består av litteratur om olika lässtrategier, skillnader mellan starkaoch svaga läsare samt läsförståelse på ett främmande språk. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens praktik - En intervju- och observationsstudie om tre lärares utformning av högläsningens praktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Hauptmann; [2018-02-08]
  Nyckelord :Högläsningens praktik; interaktiv högläsning; modaliteter; elevers deltagande; läsförståelse; strategier för läsförståelse;

  Sammanfattning : Med bakgrund av lärarens uppdrag att ge eleverna möjlighet att utveckla läsförståelse ochstrategier för läsförståelse (Skolverket, 2011) redogörs i denna studie för interaktiv högläsningsom en multimodala och sociala praktik där läraren kan modellera och ge förutsättning föreleverna att utveckla dessa kunskaper. Studien syftar till att genom observation och intervjukartlägga vilka modaliteter, frågor och förklaringar tre lärare i F-3 använder sig av underhögläsning för att kommunicera textens innehåll till eleverna och sammantaget diskutera hurhögläsningens praktik utformas för att stötta elevernas läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Hur hänger läsningen ihop med lösningen? En enkätstudie om elevers tolkning av textuppgifter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Eriksson; [2018-02-07]
  Nyckelord :matematik; textuppgifter; läsförståelse; subtraktion; subtraktionssituationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ enkätsstudie som handlar om hur elever uppfattar ochtolkar matematiska textuppgifter som beskriver subtraktionssituationer. Internationellajämförelser under 2000-talet visar att svenska elever presterar dåligt i såväl läsförståelse sommatematik. LÄS MER

 4. 4. Matematiska textuppgifter och extrainformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Per Lindberg; [2018-02-07]
  Nyckelord :Matematik; läsförståelse; extrainformation; subtraktionssituation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur extrainformation påverkar elevers möjligheter att lösa textuppgifter. Frågeställningen är: I vilken utsträckning kan elever bortse ifrån extra information i en textuppgift? Syftet med studien var att ta fram information till framtida forskning samt att jämföra denna studiens resultat med tidigare forskningsresultat. LÄS MER

 5. 5. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsförståelse.

Din email-adress: