Sökning: "läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 776 uppsatser innehållade ordet läsförståelse.

 1. 1. FÖRSTÅELSEEXPERTERNA En etnografisk studie om läsförståelse i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva Åhlund Ask; [2017-07-11]
  Nyckelord :habitus; fält; kapital; förskola; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte var att ur ett utbildningssociologiskt perspektiv och med en deskriptiv utgångspunkt undersöka högläsningens sammanhang och förskolebarns sociala språkmiljöer genom att studera om barn ges tillfälle till samtal om de texter de möter i förskolan. Frågeställningar var: Vad får barnen för förutsättningar på förskolan för att kunna utveckla läsförståelse? och Hur samtalar barn om de texter de möter i förskolan? Föreliggande studie har en etnografisk ansats där observationer och intervjuer är centrala insamlingsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Om Sverige. En kvantitativ textanalys av ett material för samhällsorientering med fokus på ordförråd och läsbarhet ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Johansson; [2017-06-20]
  Nyckelord :lexikal profil; ordvariation; CEFR; kvantitativ analys; ordförråd; läsbarhet; läsförståelse; nyanlända; samhällsorientering;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: VT 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

 3. 3. Högläsning och textsamtal som ett didaktiskt verktyg för läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carina Petersson; Melanie Morell; [2017]
  Nyckelord :elever; högläsning; lärare; läsförmåga; läsförståelse;

  Sammanfattning : Läsförståelsen hos svenska elever har försämrats under en längre tid, vilket internationella kunskapsmätningar visat. Forskningsläget visar på strukturerad läsförståelseundervisning som ett led mot en god läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens betydelse för barns läsförståelse : En studie om högläsning i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Malin Kekkonen; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; högläsning; lässtrategier;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på hur lärare säger sig arbeta med högläsning och läsförståelse i lågstadiet. Detta undersöktes utifrån frågeställningarna som var hur lärarna anser att högläsning främjar läsförståelse, hur lärarna säger sig arbeta med högläsning i sin undervisning och vilka övriga positiva effekter lärarna anser att högläsning har för eleverna. LÄS MER

 5. 5. Hur resonerar lärare kring arbetet medläsförståelse? : En intervjustudie om hur lärare i åk 6 undervisar iläsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Dalila Sakal; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Ungdomar läser dagligen oerhört mycket text som går obemärkt förbi, bland annat texter på datorn och i mobilen. Den läsningen räcker inte till utan det krävs mer specifik undervisning i läsförståelsestrategier för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsförståelse.

Din email-adress: