Sökning: "läsflyt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet läsflyt.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande stödåtgärder i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kenny Hoogesteyn; Marika Hart; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; Fonem; Fonologi; Grafem; Kunskap; Läs- och skrivsvårigheter; Läsflyt; Minne; Ordförråd; Stavningskonvention; Svårigheter; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns lämpliga stödåtgärder att införa i svenskundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i årskurs F-3. Vi vill få en fördjupad kunskap om vilka sorts tidiga tecken det finns på att en elev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt vilka svårigheter som är förknippade med funktionsnedsättningen. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning : En interventionsstudie med elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Eriksson; Caroline Rehnberg; [2018]
  Nyckelord :avkodning; behaviorism; läsmotivation; Repeterad läsning; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka elevers upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning hos några elever på grundskolan. Läsmetoden innebär att eleven läser en kortare text flera gånger tills ett bra läsflyt har uppnåtts. När läsaren repeterar samma text automatiseras avkodningen. LÄS MER

 4. 4. ATT UNDERVISA SVENSKA I EN FLERSPRÅKIG MILJÖ : En kvalitativ studie av lärarnas undervisningsstrategier, metoder och anpassningar i ämnena svenska och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Teresa Loro Loro; [2018]
  Nyckelord :Svenska; svenska som andraspråk; metoder; hjälpmedel; anpassningar.;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka olika metoder och -strategier som ett antal lärare i grundskolans tidigare år använder i sin undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Studien är av kvalitativ natur och är baserad på semistruktrurerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att elever ska utveckla läs- och skrivkunskaper? : En litteraturstudie om inlärningsmetoder och lärarens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Ziemke; Carolina Viström; [2018]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; whole language; phonics; LTG; Wittingmetoden;

  Sammanfattning : Avsikten med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning menar krävs för att elever i årskurs f-3 ska utveckla läs- och skrivkunskaper. I studien beskrivs de överordnade läsinlärningsmetoderna phonics och whole language med arbetssätten Wittingmetoden och LTG. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsflyt.

Din email-adress: