Sökning: "lean produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade orden lean produktion.

 1. 1. Organisk uppkomst av metoder inspirerade av lean produktion. En fallstudie av ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Holmberg; Daniel Sjöstrand; [2017-08-30]
  Nyckelord :Lean Production; Management; Organizational Change; Participative Change;

  Sammanfattning : Lean production has been a popular practice in production based organizations for decades.Although new alternative ideas are conceived, lean never seem to lose its foothold as one ofthe major paradigms of production. LÄS MER

 2. 2. Slöseri med innovationspotential : Ett medarbetarperspektiv på tillvaratagandet av innovationspotential i industriella Lean-kontexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Josefine Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Medarbetarperspektiv; Innovation; Lean; Relationer; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att sträva efter att skapa förståelse för medarbetares perspektiv på hur innovationspotential kan tas tillvara genom relationen till ledaren och förutsättningarna i en industriell Lean-kontext. För att uppfylla syftet skapades tre frågeställningar: ➢ Vilka förutsättningar har medarbetaren i en industriell Leankontext för att bidra till innovationsarbetet i organisationen? ➢ På vilket sätt påverkar relationen till ledaren medarbetarens bidrag till innovationsarbetet i en industriell Leankontext? ➢ Vilka aspekter kan identifieras som avgörande för att ta till vara innovationspotentialen i en industriell Leankontext ur ett medarbetarperspektiv? Metod – För att besvara frågeställningarna utfördes en explorativ djupstudie med intervjuer och observationer. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av en flaskhalsprocess med avseende på kapacitet och flexibilitet : En fallstudie på Direktlaminat AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Adrian Thörn; Hannes Thörn; Albin Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Lean produktion; flaskhals; begränsad resurs; producerande företag; flexibilitet; kapacitetsutnyttjande; process; variationer; TAK OEE; standardiserat arbetssätt; SMED;

  Sammanfattning : Konkurrensen idag är en stor anledning till att företag tvingas effektivisera och ett företags överlevnad bygger på att man rör sig snabbare än sina konkurrenter. Därför är det viktigt att man arbetar med ständiga förbättringar och ha fokus på tillverkningsprocessen med det sämsta flödet och störst inverkan på produktionens effektivitet, nämligen företagets flaskhals. LÄS MER

 4. 4. INFÖR LEAN OCH FÖRBÄTTRA DITT FLÖDE IMPLEMENTERING AV LEAN I ETT STORT INDUSTRIFÖRETAG

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Laila Bill; Rozann Mohamed; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förbättring av material- och informationsflöde hos SEM AB : Ett förbättringsarbete med tankar från Lean

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Lilljeqvist; [2017]
  Nyckelord :Lean; Value Stream Mapping; Layout; Production; Lean; värdeflödesanalys; layout; produktion;

  Sammanfattning : Följande rapport behandlar ett examensarbete som utförts på uppdrag av SEM AB i Åmål. Examensarbetet är den avslutande kursen inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet och har utförts under våren 2017. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lean produktion.

Din email-adress: