Sökning: "loyalty theories"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden loyalty theories.

 1. 1. Servicens betydelse för kundlojalitet - En jämförelse mellan Baby Boomers och Generation Y

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Elvinsson; Jakob Larsson Stern; Axel Åkerlund; [2016]
  Nyckelord :kundnöjdhet; Service; lojalitet; Generation Y; Baby Boomers; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att kvalitativt tydliggöra och förstå skillnader i konsumenters lojalitetsgrad och köpbeteende, kopplat till service, mellan Generation Y och Baby Boomers och på så sätt bidra till service- och generationsforskningen.  Metod: En kvalitativ studie med ett hermeneutiskt fenomenologisk förhållningssätt har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragning mellan arbete & fritid : Närvaro i sin frånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Mariette Lappalainen; Johanna Sundlöf; [2016]
  Nyckelord :boundless work; organizational and social work; loyalty; leadership; stress; social multiplier effect; gränslöst arbete; organisatorisk och social arbetsmiljö; lojalitet; ledarskap; stress; social överspridningseffekt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att ämna beskriva vilken betydelse det gränslösa arbetet får för chefsrollen, utifrån de förändringar som sker i dagens arbetsliv samt hur gränsdragningen mellan arbete och fritid hanteras. Vi valde att utföra vår studie i form av kvalitativa intervjuer, där vi intervjuade sex medarbetare inom en offentlig organisation i Dalarna, Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hållbara investeringar; är det viktigt för kunder inom banksektorn?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Nicole Lundin; Caroline Wrennö; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; TBL; value creation; co-creation of value; SRI and customer loyalty; Hållbarhet; CSR; TBL; värdeskapande; samskapande av värde; SRI; och kundlojalitet.;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this thesis is to examine if sustainable investments is important for customers in the banking sector in Sweden.Design/methodology/approachThis thesis is a quantitative study, which is based on a service-perspective. LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Sandra Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Sammanfattning : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. LÄS MER

 5. 5. Otrohet bara ett klick bort : en studie om unga bankkunders bytesbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Johnsson; Malin Ring; [2016]
  Nyckelord :willingness; young customers; bank; switching behavior; bytesbenägenhet; unga kunder; bank; bytesbeteende;

  Sammanfattning : Eftersom finansiella tjänster är ett kontinuerligt behov under kunders livstid karaktäriseras banker av långsiktiga relationer. Vid ett bankbyte upplever många kunder bytesbarriärer, men forskning visar att unga kunder inte upplever lika stora hinder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet loyalty theories.

Din email-adress: