Sökning: "män kvinnor behov"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden män kvinnor behov.

 1. 1. MAN BLIR INTE FRISK AV ATT VARA SJUKSKRIVEN I ALLA FALL- En kvalitativ studie om livet som långtidssjukskriven för psykiatriska diagnoser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Esther Björk; [2018-03-14]
  Nyckelord :långtidssjukskrivning; psykiatriska diagnoser; identitet; meningsskapande; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Unga långtidssjukskrivna med psykiatrisk diagnos utmärker sig som en grupp som riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden och därmed även uteslutna ur samhällsgemenskapen. Syftet med detta uppsatsarbete är att fylla en lucka i forskningen genom att erbjuda ett inifrånperspektiv på hur fyra individer ur denna grupp själva upplever sin livssituation. LÄS MER

 2. 2. Omtanke skänker kraft - Mäns och kvinnors uppfattningar om trygghet och säkerhet i vården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Meid Jalil; Lillian Röstlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :trygghet; säkerhet; patientsäkerhet; män och kvinnor; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara trygg och säker är ett grundläggande behov hos varje människa och nå-got som upplevs olika beroende på tidigare erfarenhet. I mötet med vården ska detta behov tillgodoses med hänsyn till personen som helhet och utgå ifrån alla människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. Kunders attityd till generiskt utbyte på apoteket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Matilda Relli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generikareformen trädde i kraft i Sverige 1 oktober 2002 med avsikt att sänka kostnader för läkemedel dels för den enskilde individen men även för samhället. Detta innebar att receptförskrivna läkemedel började bytas ut mot billigare generiska preparat, om varken behandlande läkare, expedierande farmaceut eller kund motsatte sig utbytet. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnader i socialt stöd : Att söka manligt respektive kvinnligt stöd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Miranda Engberg; [2018]
  Nyckelord :Perceived social support; active seeking support; need for support; gender differences; male and female support;

  Sammanfattning : Socialt stöd är ett etablerat begrepp som har undersökts främst i relation till stressreduktion och hälsa. I denna undersökning är syftet att få kännedom om skillnader mellan män och kvinnor i socialt stöd, samt undersöka om det sociala stödet generellt söks från män eller kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Sexual compliance och Självobjektifiering : En studie på gymnasieelever i årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ida Blom; Siri Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Psychology; sexual compliance; self-objectification; sexology; master thesis; Psykologi; sexual compliance; självobjektifiering; sexologi; masteruppsats;

  Sammanfattning : Studier har visat att det är vanligt att unga vuxna går med på att ha sex, trots att de egentligen inte vill ha sex (s.k. sexual compliance). Inga studier har dock undersökt fenomenet i ensvensk kontext. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet män kvinnor behov.

Din email-adress: