Sökning: "män"

Visar resultat 1 - 5 av 4609 uppsatser innehållade ordet män.

 1. 1. Könsperspektiv på hur mötesdeltagare tar och lämnar ifrån sig ordet - En kvalitativ studie om hur könsnormer reproduceras i mötespraktik i en kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Hanje; [2017-02-23]
  Nyckelord :kommunikation; könsnormer; turn-taking; kommuner; fallstudie; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen delger en fallstudie under ett möte i en kommun där kommunikationen studerades för att kunna upptäcka könsnormer. Syftet är att med hjälp av Turn-taking teorin undersöka hur könsnormer ter sig, exponerar sig under ett möte och hur väl tjänstemännen i kommunen efterföljer jämställdhetspolicyn som kommunen skall jobba utefter. LÄS MER

 2. 2. Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt till rätt patient

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Heléne Ambjörnson; [2017-02-02]
  Nyckelord :pleasure; comfort; survival; undernäring; E-kost; A-kost; albumin; CRP; malnutrition; E-diet; A-diet;

  Sammanfattning : SammanfattningKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Frode SlindeTitel:Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt tillrätt patientNyckelord:pleasure, comfort, survival, undernäring, E-kost, A-kost,albumin, CRPBakgrund: Undernäring på sjukhus förekommer frekvent och är associerat med flertaletnegativa konsekvenser. Studier visar att det är vanligt att patienter inte äter uppsjukhusmat. LÄS MER

 3. 3. Att definiera verkligheten i förorten, en fråga om makt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Aidermo; Esmeralda Eklöv; [2017-01-24]
  Nyckelord :Biskopsgården; Göteborgs Posten; Media; Makt; Diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att göra en kritisk diskursanalys om hur förortenBiskopsgården skildras i Göteborgs Posten en månad före och en månad efterskjutningen på Vårväderstorget den 18 mars 2015. Frågeställningarna som viundersökte var vilka teman som är mest framträdande i de utvalda artiklarna omBiskopsgården, vilka typer av diskurser som framträder och upprätthålls i deutvalda artiklarna, samt vilka de diskursiva skillnaderna är i hur förortenBiskopsgården skildras i Göteborgs Posten under perioden 18 februari, till 18april 2015. LÄS MER

 4. 4. Faderskap - en studie om svenska fäders upplevelser av faderskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Edita Nadj; Caroline Thuresson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Faderskap; “det goda faderskapet”; maskulinitet; försörjarrollen; ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur svenska fäder uppleveroch utformar sitt faderskap i relation till den svenska kontexten. Närmare bestämthar denna studie undersökt hur faderskapet påverkar svenska fäders syn på sigsjälva som män, fäder och försörjare.Denna studie är baserad på en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet män.

Din email-adress: