Sökning: "målinriktat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden målinriktat ledarskap.

 1. 1. Lärare, rektors ledarskapsbeteenden och arbetstillfredsställelse : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Käll; Natalie Hansson; [2016]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; rektor; ledarskapsbeteenden; skola; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och förstå hur en grupp lärare, med egna ord, upplever arbetstillfredsställelse eller ej i förhållande till det ledarskap som de är underställda på arbetsplatsen. En kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats utfördes. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagares upplevelser av psykologiska kontraktsbrott : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carl Eklund; Nils Wennerberg; [2016]
  Nyckelord :Psychological contract; breach of contract; employer; employee; leadership and communication;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka upplevelser av psykologiska kontraktsbrott hos arbetstagare. Särskilt intressant har varit att belysa hur kontraktsbrotten har uppstått, hur arbetstagarens känslor och beteenden har påverkats, samt om det har gått att återupprätta brutna kontrakt. LÄS MER

 3. 3. Organisationsorienterat medarbetarskap - Betydelsen av samspel mellan chef och medarbetare i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; Antonia Vidis; [2015]
  Nyckelord :HR; Medarbetarskap; Medarbetarskapshjulet; Hälsa; Hotellbransch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Synen på hur chefer och ledare ser på sin personal har förändrats genom åren. Från att personalen skulle följa regler och inte få yttra sina åsikter, har personalens åsikter, kunskap och idéer istället börjat efterfrågas. Intresset för och kännedomen om betydelsen av ledarskap är betydligt större än för medarbetarskap. LÄS MER

 4. 4. Mäns karriärmöjligheter i kvinnodominerade organisationer : En kvalitativ studie om män och karriär inom HR-branschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Minna Westlin; Linnea Sjödin; [2012]
  Nyckelord :män; karriärmöjligheter; kvinnodominerade organisationer; könssegregering; homosocialitet; karriär; familj; ledarskap; glashiss;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera hur män inom kvinnodominerade organisationer upplever sina karriärmöjligheter. Vi har utgått från HR-branschen (Human Resources) i sin helhet då det är en tydlig kvinnodominerad organisation och det även på chefspositionerna. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiskt ledarskap vid en omorganisation : chefers uppfattningar av det egna ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carl-Henric Havilehto; Richard Holmén; [2012]
  Nyckelord :Chefskap; fokuserat; ledarskap; ledarskapsdimensioner; ledarskapsstilar; omorganisation; pedagogiskt ledarskap; progressivt; reproduktivt lärande; trygghet; utvecklingsinriktat lärande; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utveckla kunskap och förståelse för chefers och ledares uppfattningar av det egna pedagogiska ledarskapet under en större organisationsförändring. Frågeställningen formulerades som: Vilka kvalitativa skillnader i uppfattningen av sitt eget pedagogiska ledarskap finns hos chefer under en omorganisation? För att få svar på vår forskningsfråga utfördes en kvalitativ datainsamling medelst intervjuer med åtta chefer på områdes- och sektorsnivå inom Göteborgs Stad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet målinriktat ledarskap.

Din email-adress: