Sökning: "malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 13218 uppsatser innehållade ordet malmö.

 1. 1. En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josephine Vigren; Engström Jessica; [2018]
  Nyckelord :religious education; western culture; intercultural education; Swedish curriculum; Christian tradition;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar för att besvara våra frågeställningar ”vad säger forskning om läroplanernas skrivningar om den kristna traditionen och den sekulariserade normens påverkan på religionsundervisning?” och ”vad säger forskningen om hur pedagogen ska förhålla sig till religionsämnet för att främja elevens identitetsskapande och förståelse för mångkulturalitet?” Religionsämnet har förändrats i takt med det sekulariserade samhället. Sekularisering har gjort att det kan skapas stereotyper och det är dels beroende på att läraren saknar kompetens för att belysa religionens många aspekter. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som försvårar gymnasieelevers algebralärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Liu Liping; [2018]
  Nyckelord :mathematics; special needs; secondary school; elever; matematik; svårigheter; inlärningssvårigheter; algebra; algebralärande;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt behandlar elevers algebralärande i matematikundervisningen med särskilt fokus på de faktorer som försvårar elevernas lärande. Anledningen till denna undersökning var att som blivande lärare i matematik, skulle det vara mycket nyttigt att vara medveten om elevers algebrasvårigheter i matematiken. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av närstående vid vård i livets slutskede. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Bruun; Raed Merriam; [2018]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Stöd; Livets slutskede;

  Sammanfattning : Bruun, M & Merriam, R. Sjuksköterskors erfarenheter av närstående vid vård i livets slutskede. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Sammanfattning : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Grupperingar, attityder och framtidsutsikter i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hannes Tornberg; [2018]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; eleverfarenhet; fält; grupperingar; gymnasieskola; habitus; kamrateffekter; kapital; mening; ojämlikhet; utbildning;

  Sammanfattning : Det sociala livet i skolan är ett viktigt inslag i elevers vardag och på deras arbetsplats. Idealt sett erbjuder gymnasieskolan en möjlighet att skapa relationer och mening på en plats utanför många elevers uppväxtområde, och är således en plats väl lämpad för integrering av unga med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet malmö.

Din email-adress: