Sökning: "man kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 571 uppsatser innehållade orden man kvinna.

 1. 1. ”NEJ MEN OFTAST ÄR DET JU EN MAN OCH EN KVINNA SOM LEVER IHOP” En kvalitativ intervjustudie om biståndshandläggare inom äldreomsorgens tankar om heteronormativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Helgegren; Josefin Karlsson; [2017-07-05]
  Nyckelord :heteronormativitet; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare inomäldreomsorgen förhåller sig till heteronormativitet i sitt arbete med de äldre ochatt undersöka om och i så fall hur heteronormativitet är en del av framställningenav den äldres familj och relationer. För att kunna undersöka detta genomfördesfem kvalitativa forskningsintervjuer med biståndshandläggare från olika enheter. LÄS MER

 2. 2. Mörkertalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Börjesson; Julia Carlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :våldtäkt; mörkertalet; myter och föreställningar; feminism;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt hur våldtäkt tas i uttryck i kvinnors berättelser om oanmälda våldtäkter, på internetforumet ASK.fm. Vi har med hjälp av feministisk teori ämnat tolka och förstå de bilder av våldtäkt som kvinnorna gett uttryck för i sina berättelser. LÄS MER

 3. 3. Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Pilwind; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; kvalitativ studie; restricted access limted control; objektifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Nicole Pilwind Titel: Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Magnus Ring Sociologiska institutionen, vårterminen 2017 Sociala medier är en stor del av människors vardag, där man kan hålla kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad om det som händer i världen. Dock finns det även negativa sidor av sociala medier som i den fysiska världen. LÄS MER

 4. 4. Jämställt bemötande? : En observationsstudie om betydelsen av kundens kön för service på en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susann Albertsson; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; jämställdhet; kön; genus; etnicitet; intersektionalitet; myndighet; organisation; observationer; observationsschema;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i teorier om genus och likabehandling kan det vara viktigt att studera skillnader i hur vi bemöter varandra utifrån kön. Forskning beskriver hur bemötande utifrån kön ofta verkar i det omedvetna och att det kan skapa skilda förutsättningar för individen. LÄS MER

 5. 5. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet man kvinna.

Din email-adress: