Sökning: "modersmål"

Visar resultat 11 - 15 av 1011 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 11. Lärande i svenska språket på mångkulturellförskola : Pedagogers förhållningssätt till arbetet med barnmed annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Monja Dujakovic; Gabriel Florwald; [2018]
  Nyckelord :Förskola; mångkultur; svenska; språklärande; modersmål; hermeneutik; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. LÄS MER

 2. 12. Dramaaktiviteter som hjälp till språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Törnqvist; Emma Håkansson; [20188]
  Nyckelord :drama; dramaaktiviteteraktiviteter; estetiska uttrycksformer; lustfyllt lärande; motivation; självförtroende; språkutveckling; stöd; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att fördjupa våra kunskaper om drama som uttrycksform samt ta reda på om dramaaktiviteter kan främja språkutvecklingen. Följande frågeställning kommer att besvaras: På vilket sätt kan dramaaktiviteter främja elevers språkutveckling? För att sammanställa kunskapsöversikten har ämnesrelaterade sökord använts för att söka i sökmotorn Libsearch. LÄS MER

 3. 13. Modersmålets betydelse för skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lobaba Merhi; Khouloud Hazzouri; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Flerspråkighet; Modersmål; Språk tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att undersöka modersmålets betydelse för elevernas skolframgång. För att besvara vår frågeställning Vilken betydelse har modersmålet för yngre flerspråkiga elevers skolframgång? har vi använt oss av databaserna Libsearch, ERIC och SWEPUB för att hitta pedagogiskt inriktat innehåll. LÄS MER

 4. 14. Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan : En fenomenografisk studie om förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Susanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Phenomenography; multilingualism; preschool pedagogues; preschool; mother tongue; Fenomenografi; flerspråkighet; förskolepedagoger; förskola; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling gällande andra modersmål än svenska, samt på vilka villkor andra modersmål förekommer i förskolans verksamhet. Detta har bearbetats genom en fenomenografisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer har använts för att undersöka förskolepedagogers upplevelser av sitt uppdrag kring modersmålsutveckling, samt hur de omsätter detta i praxis. LÄS MER

 5. 15. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: