Sökning: "modersmål"

Visar resultat 11 - 15 av 968 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 11. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 2. 12. Förskolan - inte bara på svenska : En kvalitativ studie rörande pedagogers syn på arbetet med flerspråkiga barn i förskoleverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Lagebo; Rebecca Holmner; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; interkulturalitet; förskolan; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i olika professioner inom förskolan ser på sitt arbete med att främja språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk. Studien angrips utifrån två teoretiska perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv samt ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 13. Läxstöd, skillnader och samband : En studie om läxstöd och hur detta samvarierar med socioekonomisk bakgrund, språk samt kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Forsman; Angelica Kucera; [2017]
  Nyckelord :homework; läxor; läxstöd; socioekonomisk bakgrund; utbildningskapital; habitus; grundskola; likvärdig skola; kön; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien Läxstöd, skillnader och samband - en studie om läxstöd och hur detta samvarierar med socioekonomisk bakgrund, språk samt kön var att undersöka hur vårdnadshavares utbildningsnivå, språk samt kön eventuellt samspelar med läxstödet de ger sina barn när de går i årskurs 1-3. Studien bygger på enkäter av både kvantitativ och kvalitativ form. LÄS MER

 4. 14. "Ursäkta, vad sa du?"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hovenberg; Emelie Jönsson; [2017]
  Nyckelord :exkludering; flerspråkighet; inkludering; modersmål; samspel;

  Sammanfattning : Immigrationen har ökat till Sverige under senare år. Detta leder till att det ställs högre krav på arbetet kring språk i förskolan. Studiens syfte går ut på att undersöka hur pedagoger arbetar för att främja barns språkutveckling. Det finns två frågeställningar som hjälper till att besvara studiens syfte. LÄS MER

 5. 15. Vad får man lära sig om nyanländas läs-och skrivutveckling inom lärarutbildningen? : –    En komparativ studie av tre kursplaner vid tre universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråksinlärning; nyanländas andraspråksinlärning; varierande språklig bakgrund; läs-och skrivutveckling och modersmål;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar sex kursplaner i ämnet svenska från tre olika universitet. Universiteten vars kursplaner ingår i analysen är Örebros, Karlstads och Stockholms universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: