Sökning: "modersmål"

Visar resultat 16 - 20 av 1036 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 16. Klassrumsinteraktioner - matematiklärande på lågstadiet för andraspråkselever : Intervju- och observationsstudie om undervisning för elever som har arabiska och somaliska som modersmål

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har syftet till att öka förståelsen för hur insatser kan riktas för att överbrygga och stärka elevers matematiklärande när elever har annat modersmål än svenska. Studien har utgått från en sociokulturell kunskapssyn på lärande. LÄS MER

 2. 17. Lärare till elever med svenska som andraspråk : Åk 1-3 lärares röster om sin undervisning av elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Mimmi Kavhed; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; SVA-elever; kunskapsspråk;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fyra klasslärare i åk 1-3 organiserar sin undervisning för att utveckla det svenska kunskapsspråket hos elever med svenska som andraspråk. Bakgrunden behandlar synen på ämnet svenska som andraspråk och hur den förändrats med tiden. Studien lyfter fram likheter och skillnader i lärarnas beskrivningar. LÄS MER

 3. 18. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nathalie Blom; Mikaela Forsberg Liifv; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; andraspråk; kommunikation; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 19. Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Selvie Semovski; Ajdina Dedic; [2018]
  Nyckelord :Elevers förstaspråk; estetiska ämnen; kroppsspråk; kultur; lek; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land och som framtida lärare ville vi forska kring hur man arbetar språkutvecklande med nyanlända elever som inte har svenska som sitt modersmål. Efter att ha sökt i många databaser och läst flertal olika studier kom vi fram till tre avsnitt som representerar svaret på vår fråga. LÄS MER

 5. 20. Förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Arbnora Biljali Ilazi; Roqia Ayubi; [2018]
  Nyckelord :modersmål; flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några förskollärare arbetar för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolans verksamhet. För att få en klarare uppfattning kring hur förskollärarna arbetar, har vi valt att använda oss av frågeställningar som berör samt belyser vilka metoder och arbetssätt de använder sig av för att främja barns språkutveckling likväl vilka arbetssätt och metoder förskollärare använder sig av för att anpassa verksamheten till de flerspråkiga barnen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: