Sökning: "modersmål"

Visar resultat 16 - 20 av 968 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 16. Att lära sig svenska som andraspråk i grundskolans tidigare åldrar : En kvalitativ studie ur lärares och speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Winkler; Sjölin Anna-Sofia; [2017]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; hinder; möjligheter och interkulturell kompetens; socciokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I svensk grundskola finns idag cirka 15 % elever med annat modersmål än svenska. Som blivande speciallärare anser vi att vi behöver öka vår förståelse för hur barn lär sig och tillägnar sig ett andraspråk. LÄS MER

 2. 17. Modersmålets betydelse för andraspråkselevers andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Qendresa Gashi Jonuzi; Marieh Ferriera; [2017]
  Nyckelord :additiv tvåspråkighet; andraspråksinlärning; ; flerspråkig; ; halvspråkig; modersmål; modersmålsundervisning; ; sociokulturellt perspektiv; tvåspråkig;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om vilka attityder lärarna har till modersmålets betydelse för andraspråkselevers andraspråksinlärning. Vi anser att det kan vara problematiskt för andraspråkselever att utvecklas i samma takt som sina klasskamrater som har svenska som modersmål. LÄS MER

 3. 18. Elever med annat modersmål än svenska : Några lärares beskrivning av hur de arbetar i klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Forsgren; [2017]
  Nyckelord :modersmål; andraspråk; undervisning;

  Sammanfattning : Language is crucial when it comes to developing knowledge. Agreat deal of research around the world shows that the mother tounge is of significant importance to students acquiring a second language. However, there is a difference of opinion as to how the taeching ouught to be carried out. LÄS MER

 4. 19. Modersmål i förskolan : En intervjustudie om förskollärares arbete med modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsstöd; läroplansmål; metoder; förskola; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplevde att läroplansmålet om modersmålsstöd i förskolan uppfylldes. Barns rätt till modersmålsstöd finns även skriven i skollagen. LÄS MER

 5. 20. Utanförskap och inkludering i svenskundervisning : en kunskapsöversikt om huruvida andraspråkselever kan inkluderas i ordinarie svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolina Alm Nilsson; Lovisa Liljeblad; [2017]
  Nyckelord :Andraspråk; inkludering; kommunikation; metoder;

  Sammanfattning : I nuläget invandrar många barn och vuxna till Sverige av olika anledningar. Barnen ska bli en del av den svenska skolan och lära sig det svenska språket. I den svenska skolan finns ämnet svenska som andraspråk för de elever som inte har svenska som modersmål. De elever som har svenska som modersmål har däremot undervisning i svenska. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: