Sökning: "modersmål"

Visar resultat 16 - 20 av 1018 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 16. Förskolans klur kring språk och kultur : En fenomenografisk studie om förskollärarens syn på modersmål i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Darian Jalal; Emil Johansson Marklund; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; modersmålsstöd; politisk styrning;

  Sammanfattning : Modersmålsenheten för förskolor i Uppsala kommun avvecklades år 2016. Beslutet grundade sig i att stödet från Modersmålsenheten inte ansågs vara tillräcklig och förutsätter att undervisningen ska ske kontinuerligt i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 2. 17. Flerspråkighet i förskolan : Främjas barns olika modersmål i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Mikaela Appelgren; [2018]
  Nyckelord :Preschool; multilingual; mother tongue; socio- cultural learning; Lev Vygotskij; Flerspråkighet; förskolan; sociokulturellt lärande; modersmål; Lev Vygotskij.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to get an insight into how to work with multilingualism in the activities at preschool. I want to see how the preschool teachers promote children's different native languages and if language is something they discuss in the activities. LÄS MER

 3. 18. Modersmålets betydelse för skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lobaba Merhi; Khouloud Hazzouri; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Flerspråkighet; Modersmål; Språk tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att undersöka modersmålets betydelse för elevernas skolframgång. För att besvara vår frågeställning Vilken betydelse har modersmålet för yngre flerspråkiga elevers skolframgång? har vi använt oss av databaserna Libsearch, ERIC och SWEPUB för att hitta pedagogiskt inriktat innehåll. LÄS MER

 4. 19. Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan : En fenomenografisk studie om förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Susanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Phenomenography; multilingualism; preschool pedagogues; preschool; mother tongue; Fenomenografi; flerspråkighet; förskolepedagoger; förskola; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling gällande andra modersmål än svenska, samt på vilka villkor andra modersmål förekommer i förskolans verksamhet. Detta har bearbetats genom en fenomenografisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer har använts för att undersöka förskolepedagogers upplevelser av sitt uppdrag kring modersmålsutveckling, samt hur de omsätter detta i praxis. LÄS MER

 5. 20. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: