Sökning: "modersmål"

Visar resultat 21 - 25 av 968 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 21. L2 English spelling error analysis : An investigation of English spelling errors made by Swedish senior high school students

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Amir Kusuran; [2017]
  Nyckelord :Spelling error analysis; misspellings; English as a Foreign Language EFL ; Second Language Acquisition SLA ; Swedish learners of English; learner English; English spelling; Felanalys av stavning; stavfel; English as a Foreign Language EFL ; Second Language Acquisition SLA ; svenska elever i engelska; learner English; engelsk stavning;

  Sammanfattning : Proper spelling is important for efficient communication between people with different first languages in the 21st century. While Swedish functions as an intranational language within Sweden, it sees little to no use outside of Scandinavia. LÄS MER

 2. 22. Kunskapskrav och villkor för lärande: En analys av styrdokument för arabiska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kheder Havindar; [2017]
  Nyckelord :arabiska; diglossi; kunskapskrav; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka kunskapskraven i arabiska som modersmål i grundskolan i Sverige. För att uppnå syftet ställs följande tre forskningsfrågor: 1. Hur förhåller sig kunskapskraven i arabiska som modersmål enligt Lgr11 till elevernas förutsättningar till språkinlärning av arabiska som minoritetsspråk i Sverige. 2. LÄS MER

 3. 23. Laborativt material i matematikundervisning : Ett hjälpmedel även för utvecklandet av svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Proust; [2017]
  Nyckelord :matematik; laborativt material; andraspråkselever; språkkunskaper;

  Sammanfattning : Många av dagens skolklasser består i högre utsträckning av elever som kommer från andra länder och kulturer där hemspråket talas i både hemmet och bland kamrater. Dessa barns svenska språkbas är oftast mer begränsad än hos de barn som har svenska som modersmål. LÄS MER

 4. 24. Språkutvecklingsarbete i förskolan En kvalitativ studie om språkutvecklande arbete för barn med svenska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marielle Dahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Barn; förskola; förstaspråk; modersmål; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare i förskolor med en minoritet av barn med svenska som modersmål uppfattar sitt uppdrag att språkligt utmana dessa barn. Studien bygger på en kvalitativ ansats där fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare från olika förskoleavdelningar. LÄS MER

 5. 25. Särskilda resurser för nyanlända? : En jämförelse mellan två skolor, årskurs 4–6 i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria BenAïssa; Sebastian Forsberg; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; resurser; årskurs 4–6; andraspråk; sociokulturellt; studiehandledning; modersmål; observation; intervju; analys;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en jämförelse mellan två skolor, med fokus på ämnet svenska i årskurs 4–6 och vilka särskilda resurser som används i undervisningen av nyanlända elever. Syftet är att avgöra om de resurser som används kan anses vara väl fungerande redskap för lärande, enligt de kriterier som fastställs här. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: