Sökning: "modersmål"

Visar resultat 21 - 25 av 1060 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 21. ”Det är ju en stor skillnad på att vara en flerspråkig förskola och en mångkulturell förskola” : En studie om förskollärares berättelser om deras roll i flerspråkiga barns modersmålsutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Matilda Gille; Andrea Lindh; [2018]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; modersmål; förskollärare; redskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta del av och beskriva hur förskollärare berättar om sitt arbete med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Studiens syfte undersöks genom följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärare sin roll i flerspråkiga barns modersmålsutveckling? Vilka redskap anser förskollärare är betydelsefulla i arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling? Vilken syn beskriver förskollärarna att de har på modersmålets betydelse för flerspråkiga barn? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att undersöka hur förskollärare beskriver på vilket sätt samspelet mellan förskollärare och barn, med hjälp av olika redskap, ger möjlighet till flerspråkiga barns modersmålsutveckling. LÄS MER

 2. 22. "Prata svenska vi förstår inte!" : Fem elevers upplevelser av ämnesundervisningen på språkintroduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emilia Larsson; [2018]
  Nyckelord :språkintroduktionsprogram; ämnesundervisning; flerspråkiga elever; flerspråkiga klassrum; inkluderande undervisning; ämnesspråk; modersmål; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I flerspråkiga klassrum ställs allt högre krav på inkluderande undervisning där eleverna ska få möjlighet att nyttja sina tidigare ämnes- och språkkunskaper och erfarenheter. Denna uppsats är ett försök till att kartlägga huruvida ämnesundervisningen bedrivs inkluderande på språkintroduktionsprogrammet ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 23. Undersökning av lexikal organisation hos äldre utan diagnostiserad kognitiv nedsättning genom kartläggning av associationsmönster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Frida Schultz; Hanna Östenberg; [2018]
  Nyckelord :paradigmatic associations; syntagmatic associations; naming ability; level of education; age; associationstest; paradigmatiska associationer; syntagmatiska associationer; benämningsförmåga; utbildningsnivå; ålder;

  Sammanfattning : Lexikal organisation hos äldre personer är ett relativt outforskat område. Studies syfte var att tillföra information om lexikal organisation hos äldre personer med svenska som modersmål i form av kartläggning av associationsmönster, samt att undersöka om samband fanns mellan associationsmönster och benämningsförmåga, ålder samt utbildningsnivå hos ovan nämnda population, då tidigare forskning om detta är begränsad. LÄS MER

 4. 24. Klassrumsinteraktioner - matematiklärande på lågstadiet för andraspråkselever : Intervju- och observationsstudie om undervisning för elever som har arabiska och somaliska som modersmål

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har syftet till att öka förståelsen för hur insatser kan riktas för att överbrygga och stärka elevers matematiklärande när elever har annat modersmål än svenska. Studien har utgått från en sociokulturell kunskapssyn på lärande. LÄS MER

 5. 25. Språkets betydelse i matematikundervisningen : En studie som berör flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Demnert; Anneli Kopljar; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; flerspråkiga elever; matematik; matematikundervisning; modersmål;

  Sammanfattning : Åren 2015 och 2016 kom det cirka 200 000 immigranter till Sverige. Detta innebär att det ställs krav på den svenska skolan som utvecklats och blivit allt mer mångkulturell. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: