Sökning: "multimodalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet multimodalitet.

 1. 1. Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Lea Greim; [2018-10-29]
  Nyckelord :Begriplighet på webben; läsvägar på webben; multimodalitet; användbarhetstest;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. LÄS MER

 2. 2. Påverkas elevers läsförståelse då de läser med bilder som stöd?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Deborah Hägg; [2018-08-07]
  Nyckelord :läsförståelse; multimodalitet; bild; experimentell design;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie syftar på att bredda kunskapen om bild i ett multimodalt sammanhang. Mer specifikt undersöker studien hur bilder/ illustrationer till skönlitterär text påverkar elevers läsförståelse. Studien har en experimentell design. LÄS MER

 3. 3. ”Vi tänker inte så mycket på orden, fast det gör vi ju”. Lärares tankar om och erfarenheter av estetiska uttrycksformer i förhållande till språkutveckling - med fokus på elever med svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Magnusson; [2018-02-13]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; språkutveckling; svenska som andraspråk; socialsemiotik; multimodalitet; musik; drama; bild;

  Sammanfattning : Dagens skolmiljö är präglad av mångfald och mångkulturalitet. Det är berikande och stämmer överens med det värdegrundsarbete som skolan ska stå för. Dock är det många elever idag som kommer till en klass och inte får uppleva känslan av att förstå och vara en del i sammanhanget. LÄS MER

 4. 4. Samspelet mellan skrift och bild i matematikläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Multimodality; text; MAV; sociosemiotik; mathematics textbooks; learning; relationship between writhing and image and the function of the image.; Multimodalitet; sociosemiotik; text; MAV; matematikläromedel; lärande; förhållning mellan skrift och bild och bildens funktion.;

  Sammanfattning : Många av dagens matematikläroböcker är multimodala som innebär att de innehåller fler kommunikationsformer som exempelvis skrift och bild. Denna studies bidrag var att konstruera verktyget MAV (Multimodalt Analysverktyg) som undersöker och identifierar multimodal text. LÄS MER

 5. 5. "Nu ser jag hela" - När digitala och analoga resurser kompletterar varandra : En observationsstudie av barns meningsskapande med digitala och analoga resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannu Lehtonen; Martina Pavlov Segura; [2018]
  Nyckelord :Digital; skapande; lärplatta; kommunikation; teckensystem; meningsskapande; analoga medel; digitala medel; digitalitet; meningspotential; socialsemiotik; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet för denna uppsats är att undersöka barns skapande verksamhet med digitala och analoga medel och hur de användas som komplement till varandra för att erbjuda barn varierade möjligheter för meningsskapande. Vi har använt oss av videoobservationer samt skärminspelningsfunktion i vår undersökning för att närma oss sen djupare förståelse för den kommunikationen som sker mellan barn och olika medel ur ett socialsemiotiskt perspektiv. LÄS MER