Sökning: "musik interaktion barn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden musik interaktion barn.

 1. 1. "Musik kan vara ett sätt att kommunicera, det är ett språk i sig..."

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Angelica Hansåker; Jamila Paco; [2017]
  Nyckelord :Artefakter; Förskola; Miljö; Musik; Nyanlända; Talspråksutveckling;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) finns musik med som ett uppdrag, trots detta uppfattar sig pedagoger ofta inkompetenta, enligt Ehrlins (2012) forskning, när de ska utföra musik tillsammans med barnen i förskolans verksamhet. Musik är en del av det mänskliga livet, ses som ett nedärvt språk och finns i alla människors vardag, ändå är det många pedagoger som inte prioriterar musiken som inlärningsmetod (Ehrlin, 2012). LÄS MER

 2. 2. Estetiska aktiviteter i förskolans verksamhet : Bild, sång och musik, dans och drama

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Rebecka Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; förskola; estetik; bild; sång; musik; drama; dans; uttryck; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) har som strävansmål att barn i förskolan ska få skapa och att de ska utveckla förmågan att uttrycka sig i estetiska aktiviteter såsom bild, sång och musik, dans och drama. Litteraturen som används i denna studie beskriver många fördelar för barns utveckling i och genom estetiska aktiviteter såsom att estetiska aktiviteter bidrar till barns fantasi och kreativitet, samt gynnar identitetsskapandet och barns interaktion med andra barn och vuxna. LÄS MER

 3. 3. Infant directed singing : en pilotstudie om vaggsång vid rutinmässig blodprovstagning kan minska smärtrespons hos för tidigt födda barn

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Pernilla Hugoson; [2013]
  Nyckelord :preterm infant; neonatal intensive care; pain; pain relief; music therapy; infant directed singing; lullaby; interaction; prematur; neonatalvård; smärta; smärtlindring; musikterapi; infant directed singing; vaggvisor; interaktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurt födda barn utsätts för många smärtsamma ingrepp under sin tid på neonatal vårdavdelning. Det finns behov av att utveckla icke- farmakologisk smärtlindring som komplement till farmakologisk smärtlindring för denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Ska vi leka med musik? : Om förutsättningar för barns eget kreativa musikutforskande inom ramen för förskolans verksamhet och tillsammans med vuxna

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Mona Persson Aronson; [2013]
  Nyckelord :music; preschool; young children s music creation; musical interaction in preschool; opportunities of expression.; musik; förskolan; små barns musikskapande; musikalisk interaktion i förskolan; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Uppsatsen strävar efter att utveckla kunskap om sambandet mellan förskollärares didaktiska ingripanden och förskolebarns möjligheter till att kreativt utforska och uttrycka musik. Undersökningen utgår från ett kulturpsykologiskt perspektiv som betonar interaktionen och det individuella kreativa prövandets betydelse för det musikaliska lärandet. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i en mångkulturell förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Al-Harthi; [2013]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Flerspråkighet; Förskola; Pedagogers förhållningssätt; Språkutveckling; Språkutvecklande metoder;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om språkutveckling med flerspråkiga barn i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt i förskolan för att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik interaktion barn.

Din email-adress: