Sökning: "nationella prov"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade orden nationella prov.

 1. 1. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna oLSSON; [2017-11-13]
  Nyckelord :Nationella prov; matematik; årskurs 3; elevhälsa; elevperspektiv; lärares påverkan;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar ett elevperspektiv gällande de nationella proven i matematik i årskurs 3. Det tycktes finnas lite forskning kring hur elever påverkas och uppfattar de nationella proven och syftet med arbetet är att undersöka detta på ett djupare plan. LÄS MER

 3. 3. ”Man kan döda genom att göra det för formellt” : En intervjustudie av sju lärares skrivdiskurser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ida Backström; Johanna Karlsson Falk; [2017]
  Nyckelord :writing instruction; grade 3; Swedish; national tests; writing discourses; skrivundervisning; årskurs 3; svenska; nationella prov; skrivdiskurs; intervju;

  Sammanfattning : Skrivundervisning påverkas av lärares föreställningar om skrivande, skrivinlärning och vad som bedöms som godtagbart skrivande. För att ta reda på sju lärares didaktiska val i skrivundervisningen har föreliggande studie undersökt deras uppfattningar om skrivundervisningen i årskurs 3 utifrån Ivaničs skrivdiskurser. LÄS MER

 4. 4. Språkriktighet eller substans? : en studie i bedömning av nationella prov i svenskämnets skriftliga framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frej Rydén; [2017]
  Nyckelord :Bedömning; marginalisering; programstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den hypotes som detta arbete utgår från är att lärare tenderar att bedöma elever utifrån olika bedömningsaspekter, beroende på vilket program eleverna går på. Detta grundar sig i att tidigare forskning har visat att en marginalisering av elever på yrkesförberedande program är påtaglig utifrån ett undervisningsperspektiv, då dessa elever tenderar att tilldelas mindre kognitivt krävande uppgifter, primärt baserat på lärarnas förutfattade meningar om deras förmågor. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan andel topikaliseringar i elevtexter och betyg? : En kvantitativ textlingvistisk undersökning av nationella provtexter från grundskolans årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Polina Klisjina; [2017]
  Nyckelord :svenska som andra språk; inverterad ordföljd; topikaliseringar; nationella prov;

  Sammanfattning : Inverterad ordföljd i svenskan upplevs ofta som svår och kan ta lång tid att lära sig för andraspråksinlärare. Problem med ordföljden kan påverka inlärares tal och texter negativt och orsaka missförstånd i kommunikationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet nationella prov.

Din email-adress: