Sökning: "natural rights"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden natural rights.

 1. 1. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 3. 3. På horisonten intet nytt - En utredning om förenligheten mellan svensk rätt och Europakonventionen beträffande horisontellt skadeståndsansvar mellan privata rättssubjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Therese Grennard; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; skadeståndsrätt; tort law; Europakonventionen; European Convention on Human Rights; EKMR; ECHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Convention on Human Rights is an international convention aiming to assure certain human rights. The affiliated states undertake to guarantee each and everyone within their jurisdiction the freedoms and rights enacted in the Convention. Sweden has signed and ratified the Convention. LÄS MER

 4. 4. Ett stärkt skydd för barns personuppgifter och personliga integritet? - Dataskyddsförordningens reglering gällande barns samtycke som rättslig grund för personuppgiftsbehandling i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catrin Enoksson; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; IT-rätt; GDPR; The General Data Protection Regulation; Dataskyddsförordningen; Dataskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 träder Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) ikraft. Förordningen ersätter då Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). LÄS MER

 5. 5. Artbrottskonstruktionen - En intersektionell diskursanalys av artbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Artbrott; Brottslighetens art; Fängelsestraff; Allmänprevention; Straffrättsideologi; Diskursanalys; Intersektionalitet; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Kimberlé Crenshaw; Kritisk straffrätt; Hegemoni; Gramsci; Nodalpunkt; Diskursiv makt; Intersektionell analys; SOU 2012:34; Prop. 1987 88:120; Kön; Genus; Klass; Underordning; Påföljdssystemet; Straffrättssystemet; Gärningsperson; Rättsskyddssubjekt; Fängelsestraffets syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i sista hand. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural rights.

Din email-adress: