Sökning: "nordvästra Skåne"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden nordvästra Skåne.

 1. 1. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 2. 2. "Jag tycker det är lite kryptiskt" : fem svensklärare om litterär analys ur flera perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Azra Kasapovic; Johanna Wahldén; [2018]
  Nyckelord :Lgy11; Svenska 3; kunskapskrav; vaghet; critical literacy; litterär analys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Paulsson; Kristina Räthel; [2018]
  Nyckelord :depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; primärvård; äldrevårdsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre och har allvarliga konsekvenser för den äldres välbefinnande och livskvalitet. Primärvården har prioriterat äldres hälsa genom att starta äldrevårdsmottagningar där äldre över 75 år bland annat ska erbjudas hjälp vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Stratigraphy and pyrite geochemistry of the Lower–Upper Ordovician in the Lerhamn and Fågelsång-3 drill cores, Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fisnik Balija; [2018]
  Nyckelord :Ordovician; shale; drill cores; arsenic; pyrite; heavy metals; Lerhamn; Fågelsång; Scania; Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Arsenik är ett mycket giftigt ämne som finns i berg, mark och grundvatten, och är känt för att orsaka allvarliga hälsoeffekter. Neurologiska skador hos människan inträffar vid koncentrationer så låga som 100 μg/L, medan 1–3 mg/kg kroppsvikt As är en dödlig dos. LÄS MER

 5. 5. Man kan liksom inte bara säga ”spela det” – Elevers och lärares åsikter om historiecentrerade datorspel i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lukas Härnberg; [2018]
  Nyckelord :historiska datorspel; historiskt tänkande;

  Sammanfattning : I denna undersökning besvaras frågorna om elevers och lärares attityder och åsikter om användningen av historiska datorspel i historieundervisningen samt om elever som spelar historiska datorspel i grupp ger uttryck för historiskt tänkande. De teoretiska perspektiven är grundade i såväl historiedidaktisk forskning om huruvida historiska datorspel kan vara hjälpsamma verktyg i historieundervisningen som historiedidaktik enligt den Anglo- Amerikanska traditionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet nordvästra Skåne.

Din email-adress: