Sökning: "normer historia"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden normer historia.

 1. 1. ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Michelle Edvardsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; kön; historia; undervisning; historieundervisning; androcentrism; traditionella könsmönster; textanalys; makt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. LÄS MER

 2. 2. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER

 3. 3. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER

 4. 4. KVINNOR I HISTORIEÄMNET En kunskapsöversikt om hur kvinnor skildras i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ashkan Jamali; Kerim Sutovic; [2018]
  Nyckelord :framställning av kvinnor; historia; historieläroböckerna; historieskildring; historieämnet i skolan; jämställdhet; kunskapsöversikt; läroböcker; läroplan;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt så har vi undersökt hur kvinnor framställs i historieämnet i skolan. Vi valde att fokusera på två viktiga kategorier som formar och påverkar historieämnet i skolan. Dessa kategorier är; kvinnors framställning i läroplanerna för historia samt hur kvinnor skildras i läroböckerna för historia. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv : Hur flickor och pojkar framställs i läroböcker i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mårten Sundholm; Jonas Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte har varit att undersöka läroböcker i ämnet idrott och hälsa för grund- och gymnasieskolan ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna är: ● Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker i idrott och hälsa? ● Finns det motsätningar mellan läobökerna och läoplanens vädegrund? Metod Studien är en kvantitativ bildanalys samt en kvalitativ textanalys där bilder och texter i läroböcker utgör det empiriska materialet vilket har bearbetats utifrån Hirdmans genusteori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet normer historia.

Din email-adress: