Sökning: "obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 759 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 1. Lojalitetsreciprocitet : En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bruno Velander; [2018]
  Nyckelord :Treu und Glauben; Good faith; Good faith and fair dealing; Loyalty; Lojalitetsplikten; Lojalitet; Civilrätt; lojalitetsprincipen; Upplysningsplikt; Informationsplikt; Skadebegränsningsplikt; Reciprocitet; Reciproka;

  Sammanfattning : Framställan behandlar i vilken utsträckning den ena avtalspartens brott mot lojalitetsplikten medför att den andra avtalsparten får en, helt eller delvis, inskränkt lojalitetsplikt (lojalitetsreciprocitet). Då lojalitetsreciprocitet utgör en del av lojalitetsplikten är förståelsen för det senare institutet avgörande för att kunna analysera reciprociteten. LÄS MER

 2. 2. Ska vi anmäla alla då eller? om fritidsgårdspersonals syn på anmälningsskyldigheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :EMMA CARLSSON; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänsten; oroshantering; Ungdomar; Anmälningsskyldigheten; Fritidsgårdar;

  Sammanfattning : Every organization that in some way work with children must, according to the law Social Services Act, report to the Social Service if they know or suspect any circumstances that endangers the youth’s social, physical or psychological health. Even though this law exists there has been occasions where staff at community youth centers did not report even when there was reason to believe that a child’s health was in danger. LÄS MER

 3. 3. Värdeöverföringsmottagaren - En studie av 17 kap. 6 § ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Stajuchina; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföringar; olagliga värdeöverföringar; återbäringsskyldighet; värdeöverföringsmottagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse av återbäringssansvaret i 17 kap. 6 § ABL. Främst har uppsatsen begränsats till att studera värdeöverföringsmottagaren i motsvarande paragraf. Den fråga som står i fokus är under vilken förutsättning en fysisk eller juridisk person ska räknas som mottagare enligt 17 kap. LÄS MER

 4. 4. Delaktighetens mångtydighet : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kieron Elofsson; Ida Sandin; [2018]
  Nyckelord :Concept analysis; participation; patient; lifeworld; somatic care; Begreppsanalys; delaktighet; patient; livsvärld; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet delaktighet saknar en entydig definition. Trots detta har sjuksköterskor i Sverige en skyldighet enligt lag att arbeta för att göra sina patienter delaktiga. Betydelsen av vad delaktighet innebär är inte klarlagd och därför kan det uppstå problem i arbetet för delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Rätt kompetens i rätt tid - Möjligheter och begränsningar för arbetsgivare att tillgodose förändrade kompetensbehov i företagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Frykhammar; [2018]
  Nyckelord :Kompetensbehov; flexicurity; arbetsledningsrätten; saklig grund; tillräckliga kvalifikationer; omställningsavtal; Utvecklingsavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att arbetsgivare ska kunna bedriva konkurrenskraftig och effektiv verksamhet krävs det att arbetstagare besitter kunskap och kompetens som motsvarar företagsbehoven. Syftet med denna uppsats är att analysera rättsläget kring arbetsgivarens möjligheter respektive begränsningar att tillgodogöra sig behovet av den kompetens som erfordras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet obligation.

Din email-adress: