Sökning: "olikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet olikhet.

 1. 1. Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning : erfarenheter av likhet och olikhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Walan; [2017]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Psychotherapist; Spiritual direction; Spiritual director; Andlig vägledare; Andlig vägledning; Psykdynamisk psykoterapi; Psykoterapeut;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som har erfarenhet av att möta människor i både psykoterapi och andlig vägledning. Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt perspektiv, emellan. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar : Om det blir naturligt för alla så blir man inte udda.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marie Bäck; [2017]
  Nyckelord :Extra anpassningar; inkluderande arbetssätt; tydlighet; trygghet; inkludering.;

  Sammanfattning : Lärarens uppdrag har under de senaste åren blivit mer och mer mångfacetterat, och med ökade krav på inkluderande förhållningssätt ska undervisningen i klassrummet anpassas utifrån allas individuella behov och förutsättningar. Skollagen (SFS 2010:800) ändrades 2014, vilket medförde att många åtgärder som tidigare hamnat under särskilt stöd hamnade under lärarens ansvar inom undervisningens ram som begreppet extra anpassningar. LÄS MER

 3. 3. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Alenvall; Hanna Löfstrand; [2017]
  Nyckelord :allé; blandallé; föryngring; komposition; succession;

  Sammanfattning : Alléer har en flerhundraårig historia i Sverige och är ett viktigt formelement i landskapsarkitekturen. Alléer utgör även en betydande del av de urbana trädbestånden och många städer arbetar för att öka artdiversiteten i dessa trädbestånd. LÄS MER

 4. 4. Förstelärarjobbet "är ingen medalj för att man är färdigutvecklad" : Stödjande praktiker i förstelärares arbete med skolutveckling

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elisabet Malvebo; [2017]
  Nyckelord :school development; advanced skills teachers; support; supporting practices; sensemaking; skolutveckling; förstelärare; stöd; stödjande praktiker; samförstånd sensemaking;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att identifiera vilka typer av stöd som rektorer och förstelärare berättar om när de pratar om det uppdrag som förstelärare har. I studien har sex förstelärare och två rektorer på en gymnasieskola deltagit. LÄS MER

 5. 5. Träna och förstå, brist och olikhet - synsätt på matematik och specialpedagogik i åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Siw Åström Andersson; Jenny Barne Ljung; [2017]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; särskilt stöd i matematik; procedurkunskap; konceptuell kunskap; individnivå; gruppnivå; organisationsnivå; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : I svensk grundskola hade innevarande läsår 51400 elever ett åtgärdsprogram. Med tanke på mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt att reflektera över vad som skrivs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet olikhet.

Din email-adress: