Sökning: "organisationsteori analys"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden organisationsteori analys.

 1. 1. “Tanken är god, men...”- En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse kring föreskriftens SOSFS 2014:4 påverkan i deras arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Holmer; Matilda Johansson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socialt arbete; organisationsstruktur; pliktetik; nyttoetik.;

  Sammanfattning : Den 1 oktober 2014 skedde en förändring inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen avseende en föreskrift. Föreskriften hanterade information kring förändringar om ett barn misstänks ha blivit utsatt för eller bevittnat våld. LÄS MER

 2. 2. ”VI DUGER JU PRECIS SÅ BRA SOM VI ÄR” - En studie om manligt och kvinnligt chefskap inom ett företag i transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ida Ekervall; [2016-09-16]
  Nyckelord :Chefskap; Könsmaktsordning; Maktstruktur; Homosocialitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga om utvalda chefer inom ett företag i transportbranschen anser att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt chefskap. Undersökningen ämnar även studera vad som anses vara ett gott chefskap inom detta företag och om kvinnor och män har samma möjligheter att nå chefspositioner. LÄS MER

 3. 3. ATT HJÄLPA NÅGON HITTA RÄTT VERSION AV SIG SJÄLV - En kvalitativ studie om organisatoriska skillnader och likheter samt införande av Socialstyrelsens kunskapsstöd inom könsidentitetsenheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johnsson; Elin Andersson; [2016-01-13]
  Nyckelord :Könsdysfori; implementering; kunskapsstöd; människobehandlande organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att jämföra de olika könsidentitetsutredningsenheterna ilandet för att se på eventuella organisatoriska skillnader och/eller likheter dememellan. Vi ville se på om dessa organisatoriska faktorer kunde påverkamöjligheten till en likvärdig utredning för patienter med könsdysfori. LÄS MER

 4. 4. Professionella aktörers synsätt och arbetssätt gällande barn med ADHD-diagnos - En kvalitativ intervjustudie Emelie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Bååth; Evelina Strömberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats var att undersöka vilka synsätt samt förhållningssätt professionella aktörer på en friskola med behandlingsverksamhet har gentemot de elever som har en ADHD-diagnos. Vad anser professionella att ADHD grundar sig i (orsaker)? Hur arbetar de med elever som har en ADHD-diagnos? För att besvara syftet valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsansats i form av intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Lärarens yrkesroll – ur ett specialpedagogiskt perspektiv med förskollärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Tempte; Susanne Strid; [2016]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Förskollärare; Grundskollärarens yrkesroll; Organisationsteori; Relationellt perspektiv; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Strid, Susanne & Tempte, Maria (2016). Lärarens yrkesroll - ur ett specialpedagogiskt perspektiv med förskollärares förhållningssätt. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisationsteori analys.

Din email-adress: