Sökning: "organisationsteori analys"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden organisationsteori analys.

 1. 1. ”VI DUGER JU PRECIS SÅ BRA SOM VI ÄR” - En studie om manligt och kvinnligt chefskap inom ett företag i transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ida Ekervall; [2016-09-16]
  Nyckelord :Chefskap; Könsmaktsordning; Maktstruktur; Homosocialitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga om utvalda chefer inom ett företag i transportbranschen anser att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt chefskap. Undersökningen ämnar även studera vad som anses vara ett gott chefskap inom detta företag och om kvinnor och män har samma möjligheter att nå chefspositioner. LÄS MER

 2. 2. ATT HJÄLPA NÅGON HITTA RÄTT VERSION AV SIG SJÄLV - En kvalitativ studie om organisatoriska skillnader och likheter samt införande av Socialstyrelsens kunskapsstöd inom könsidentitetsenheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johnsson; Elin Andersson; [2016-01-13]
  Nyckelord :Könsdysfori; implementering; kunskapsstöd; människobehandlande organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att jämföra de olika könsidentitetsutredningsenheterna ilandet för att se på eventuella organisatoriska skillnader och/eller likheter dememellan. Vi ville se på om dessa organisatoriska faktorer kunde påverkamöjligheten till en likvärdig utredning för patienter med könsdysfori. LÄS MER

 3. 3. Lärarens yrkesroll – ur ett specialpedagogiskt perspektiv med förskollärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Strid Susanne Tempte Maria; [2016]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Förskollärare; Grundskollärarens yrkesroll; Organisationsteori; Relationellt perspektiv; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Strid, Susanne & Tempte, Maria (2016). Lärarens yrkesroll - ur ett specialpedagogiskt perspektiv med förskollärares förhållningssätt. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 4. Miljökravställandet – med ambitioner om ett bättre klimat. En studie om den strategiska utformningen av miljökrav för upphandlande myndigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Oskar Andersson; Jesper Albinsson; [2015-10-09]
  Nyckelord :miljökravställande; offentlig upphandling; upphandlingsstrategier;

  Sammanfattning : Den stora betydelsen av dagens miljö- och klimatarbete delas av de flesta människor. Arbetet med att utveckla och ta fram smarta innovativa lösningar för miljön måste ske i alla delar av samhället. LÄS MER

 5. 5. ”Man bygger vägen medan man går på den” Organisationen och dess inverkan på socialsekreterares upplevda handlingsutrymme i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vanja Kutlija; Lise-Lotte Kolbe; [2015-06-18]
  Nyckelord :organisation; socialsekreterare; ensamkommande flyktingbarn; handlingsutrymme; rollteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar somsocialsekreterare upplever inverka på deras handlingsutrymme i arbetet med ensamkommandeflyktingbarn. Studiens frågeställningar är; Vilka organisatoriska omständigheter möjliggörrespektive begränsar socialsekreterares arbete med ensamkommande flyktingbarn? Och hurresonerar socialsekreterare angående organisatoriska förutsättningars inverkan påhandlingsutrymmet knutet till deras yrkesroll? I studien har fem semi-strukturerade intervjuergenomförts där urvalet bestod av socialsekreterare som på heltid arbetar medensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisationsteori analys.

Din email-adress: