Sökning: "organisationsteori analys"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden organisationsteori analys.

 1. 1. “Tanken är god, men...”- En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse kring föreskriftens SOSFS 2014:4 påverkan i deras arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Holmer; Matilda Johansson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socialt arbete; organisationsstruktur; pliktetik; nyttoetik.;

  Sammanfattning : Den 1 oktober 2014 skedde en förändring inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen avseende en föreskrift. Föreskriften hanterade information kring förändringar om ett barn misstänks ha blivit utsatt för eller bevittnat våld. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande arbete i samverkan på familjecentral : - en analys av kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Therese Romfors; Rebecka Andersen; [2017]
  Nyckelord :social worker at family center; preventative work; collaboration; structural organizational theory; kuratorer; familjecentral; förebyggande arbete; samverkan inom familjecentral; strukturell organisationsteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras kuratorers roll i det förebyggande arbetet på en familjecentral, både i sin egen yrkesroll men också i samverkan med andra professioner på familjecentralen.  Samtliga familjecentraler har haft tillgång till kurator, barnmorska, barnsjuksköterska och förskollärare. LÄS MER

 3. 3. "oj det trodde jag inte om dig" : En undersökning av tjejers attityder och erfarenheter av jämställdhet kopplat till kön inom KTH:s Maskinteknikutbildning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Linnéa Mattus; [2017]
  Nyckelord :genusvetenskap; KTH; maskinteknik; jämställdhetsarbete; normkritik;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker attityder och erfarenheter av jämställdhet kopplat till kön bland kvinno-identifierade studenter inom en teknisk utbildning. Genom kvalitativ intervjumetod och en tematisk analysmetod visar intervjudeltagarna på en manligt dominerad kultur i form av språk och praktiker samt mönster av homosocialt beteende. LÄS MER

 4. 4. Kommunal skolbiblioteksutveckling i professionell samverkan : En praktisk diskursanalys med fallstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sanna Ulfsparre; [2017]
  Nyckelord :Skolbibliotek; Skolutveckling; Skolbiblioteksutveckling; Diskursanalys; Fallstudie; Kulturanalys; Organisationsteori; Professionsteori;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skolbibliotekens förutsättningar på kommunal nivå genom att använda sig av flera teoretiska och metodologiska angreppssätt. Särskilt central är frågan om varför relativt få elever har tillgång till skolbibliotek, trots att deras rätt till detta har varit lagstadgad sedan 2011. LÄS MER

 5. 5. Med befintlig förmåga : En analys av Försvarsmaktens roll inom civil krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Victor Strömgren Lasell; [2017]
  Nyckelord :emergency preparedness; Swedish Armed Forces; Civil-military cooperation; role theory; organization theory; role expectation; Sweden; hätätilavalmiutta; Ruotsin puolustusvoimat; rooli teoriassa organisaation teoria; julkisen hallinnon; siviili- ja sotilasviranomaisten yhteistyöhön; rooliodotukset; beredskab; væbnede styrker; rolle teori; organisationsteori; offentlig administration; civilt-militært samarbejde; rolle forventninger; krisberedskap; Försvarsmakten; rollteori; organisationsteori; offentlig förvaltning; civil-militär samverkan; rollförväntan; beredskap; Forsvaret; rolleteori; organisasjonsteori; offentlig administrasjon; sivilt-militært samarbeid; rolleforventninger;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser undersöka hur Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen uppfattas av de civila aktörerna som ingår i krisberedskapsorganisationen (kommuner, landsting, bevakningsansvariga myndigheter, samt länsstyrelser) samt vilken formell roll Försvarsmakten ska spela, utifrån hur myndigheten styrts politiskt genom undersökning av Försvarsbeslutet 2015 samt efterföljande regleringsbrev och direktiv, under perioden 2015 - 2017. Uppsatsen avser endast undersöka Försvarsmaktens stöd till civila (icke-beväpnade) insatser, och således är ex. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisationsteori analys.

Din email-adress: