Sökning: "organisationsteori analys"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden organisationsteori analys.

 1. 1. Harm reduction eller nollvision? : En kvalitativ studie om hur professionella inom människobehandlande organisationer resonerar kring narkotikapolitiska inriktningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabelle Giordano; [2018]
  Nyckelord :drug policy; harm reduction; zero tolerance; human service organizations; accounts; nollvision; narkotikapolitik; människobehandlande organisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain knowledge regarding how professionals working in human service organizations reasons around drug policy, more specifically harm reduction and zero tolerance. The analysis is based on semi-structured interviews with two social workers who work towards drug addicts in a municipal human service organization and a qualitative document analysis of discussion articles, written by professionals such as doctors, social workers, therapists and politicians. LÄS MER

 2. 2. “Tanken är god, men...”- En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse kring föreskriftens SOSFS 2014:4 påverkan i deras arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Holmer; Matilda Johansson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socialt arbete; organisationsstruktur; pliktetik; nyttoetik.;

  Sammanfattning : Den 1 oktober 2014 skedde en förändring inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen avseende en föreskrift. Föreskriften hanterade information kring förändringar om ett barn misstänks ha blivit utsatt för eller bevittnat våld. LÄS MER

 3. 3. Kommunal skolbiblioteksutveckling i professionell samverkan : En praktisk diskursanalys med fallstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sanna Ulfsparre; [2017]
  Nyckelord :Skolbibliotek; Skolutveckling; Skolbiblioteksutveckling; Diskursanalys; Fallstudie; Kulturanalys; Organisationsteori; Professionsteori;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skolbibliotekens förutsättningar på kommunal nivå genom att använda sig av flera teoretiska och metodologiska angreppssätt. Särskilt central är frågan om varför relativt få elever har tillgång till skolbibliotek, trots att deras rätt till detta har varit lagstadgad sedan 2011. LÄS MER

 4. 4. Med befintlig förmåga : En analys av Försvarsmaktens roll inom civil krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Victor Strömgren Lasell; [2017]
  Nyckelord :emergency preparedness; Swedish Armed Forces; Civil-military cooperation; role theory; organization theory; role expectation; Sweden; hätätilavalmiutta; Ruotsin puolustusvoimat; rooli teoriassa organisaation teoria; julkisen hallinnon; siviili- ja sotilasviranomaisten yhteistyöhön; rooliodotukset; beredskab; væbnede styrker; rolle teori; organisationsteori; offentlig administration; civilt-militært samarbejde; rolle forventninger; krisberedskap; Försvarsmakten; rollteori; organisationsteori; offentlig förvaltning; civil-militär samverkan; rollförväntan; beredskap; Forsvaret; rolleteori; organisasjonsteori; offentlig administrasjon; sivilt-militært samarbeid; rolleforventninger;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser undersöka hur Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen uppfattas av de civila aktörerna som ingår i krisberedskapsorganisationen (kommuner, landsting, bevakningsansvariga myndigheter, samt länsstyrelser) samt vilken formell roll Försvarsmakten ska spela, utifrån hur myndigheten styrts politiskt genom undersökning av Försvarsbeslutet 2015 samt efterföljande regleringsbrev och direktiv, under perioden 2015 - 2017. Uppsatsen avser endast undersöka Försvarsmaktens stöd till civila (icke-beväpnade) insatser, och således är ex. LÄS MER

 5. 5. Betald för att hjälpa : En problematiserande studie av dikotoma förståelser av motivation inom den ideella sektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Vendela Ingman; Ida Touray; [2017]
  Nyckelord :Ideella organisationer; motivation; emotionellt lönearbete; ledare;

  Sammanfattning : Den ideella sektorn är byggd på ideellt engagemang och volontärer som jobbar utan ersättning. Inom dessa organisationer finns det dock ofta avlönade nyckelpersoner som innehar en ledande position. Om det är lönen eller att hjälpa stödsökande människor som motiverar ledarna är ännu inte utforskat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisationsteori analys.

Din email-adress: