Sökning: "patientsäkerhet och brister"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden patientsäkerhet och brister.

 1. 1. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 2. 2. Det onödiga patientlidandet – brister i sjuksköterskans arbetsförhållanden och dess konsekvenser för omvårdnadens kvalité

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Sjöberg; Jenny Oskarsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Omvårdnadens kvalité; Patientsäkerhet; Vårdskador; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 drabbades nästan var tionde patient av en vårdskada i Sverige. Sjuksköterskan har som uppgift att ge patientsäker och god omvårdnad. Vårdens kvalité styrs delvis av dess struktur och vilka resurser sjukvården har att tillgå. För att sjuksköterskan ska kunna leva upp till sin roll krävs vissa förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar svenska : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Alexandersson; Stina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; patientsäkerhet; språkbarriär; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eftersom en ökad invandring råder i Sverige, vilket medför att fler icke svensktalande patienter söker sig till sjukvården, ställs höga krav på integrering i svensk sjukvård. Den språkbarriär som uppstår kring dessa patienter gör att god vård med målet att främja hälsa och lindra lidande försvåras. LÄS MER

 4. 4. Kan stress göra mig till en sämre sjuksköterska?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karolin Ebbesson; Jennie Ohlin; [2017]
  Nyckelord :omvårdnad; patientsäkerhet; arbetsrelaterade stressfaktorer; sjuksköterska;

  Sammanfattning : En av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillfredsställa patientens omvårdnadsbehov och säkerställa patientsäkerheten. God omvårdnad handlar om att främja hälsa och lindra lidande genom att ta del av patientens livsvärld och genom att möta patienten i samtal. LÄS MER

 5. 5. Operations- och anestesisjuksköterskors upplevelser av att använda checklista för säkerhet vid operationer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Jonsson; Ellen Hedman; [2017]
  Nyckelord :Checklist; Content analysis; Experiences; Nurse anesthetists; Theatre nurses; Operating room nursing; Checklista; Kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; Anestesisjuksköterskor; Operationssjuksköterskor; Omvårdnad vid operation;

  Sammanfattning : Bakgrund: World Health Organization, WHO har arbetat fram en checklista för säker kirurgi, som skall stötta arbetslaget i arbetet kring patienten. Checklistans syfte är att förbättra kommunikationen i arbetslaget och minska komplikationer och dödsfall i samband med kirurgi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patientsäkerhet och brister.

Din email-adress: