Sökning: "patientsäkerhet och brister"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden patientsäkerhet och brister.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta med interhospitala transporter : -En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Interhospital transport; Nurse Anesthetist; Patient preparation.; Anestesisjuksköterska; Interhospital transport; Patientförberedelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat på risker för patienterna under de interhospitala transporterna samt att kravet på medföljande vårdpersonal är stort. Antalet interhospitala transporter är något som har ökat i antal då patienter måste transporteras till sjukhus med specialiserad diagnostik och specifik behandling, så kallad rikssjukvård. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av följsamhet till basala hygienrutiner : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sara Youssef; [2018]
  Nyckelord :Anesthesia; nursing; anesthesia nurse; experiences; hygiene; cross infection; qualitative content analysis; surgery department; Anestesisjukvård; omvårdnad; anestesisjuksköterska; erfarenheter; hygien; vårdrelaterad infektion; kvalitativ innehållsanalys; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Introduktion: Anestesiverksamhet betraktas enligt Socialstyrelsen som en högriskspecialitet med avseende på patientsäkerhet. Varje år skapar vårdrelaterade infektioner onödigt lidande för patienter, förlänger vårdtider och kostar samhället enorma summor. LÄS MER

 4. 4. DET FINNS INGA GENVÄGAR : Faktorer som påverkar patientsäkerhet utifrån sjuksköterskors perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Steen; Erika Björk; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; ogjorda arbetsuppgifter; patientsäkerhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet avses vara ett skydd mot vårdskador. Patienter utsätts ändå för vårdskador till följd av brister i patientsäkerhet. Som sjuksköterska finns ett ansvar att arbeta patientsäkert och undanröja risker som påverkar patientsäkerhet. Problem: Patienter påverkas negativt om patientsäkerhet inte efterföljs. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad informationsöverföring i äldreomsorg : - en fallstudie om implementering av ett modifierat SBAR-verktyg

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Lina Edberg; [2018]
  Nyckelord :teamwork; information; communication; improvement work; patient safety; teamarbete; information; kommunikation; förbättringsarbete; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Brister i kommunikation är den enskilt största orsaken till att avvikelser inträffar i hälso-och sjukvård. Genom att standardisera kommunikation och informationsöverföring minskar variationen, och logik och ömsesidig överenskommelse skapas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patientsäkerhet och brister.

Din email-adress: