Sökning: "people with HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden people with HIV.

  1. 1. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
    Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

    Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

  2. 2. Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Frida Nordström; Emelie Hylén Hedberg; [2017]
    Nyckelord :HIV AIDS; nursing students; attitudes; HIV AIDS; sjuksköterskestudenter; attityder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. LÄS MER

  3. 3. Att vårda patienter som bär på viral blodsmitta : Sjuksköterskors erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Julia Johannesson; Elsa Larsson; [2017]
    Nyckelord :Viral blood infections; nurses; experiences; stigma; qualitative; Viral blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; stigma; kvalitativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). LÄS MER

  4. 4. HIV-patienters upplevelse av bemötandet inom hälso- och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Elin Nyman; Gunita Pettersson; [2017]
    Nyckelord :Experience; HIV infections; HIV infected patients Professional - patient relation; HIV-infektion; HIV-infekterade patienter; professionell - patient relation; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: På världsbasis lever 36,7 miljoner människor med sjukdomen Humant Immunbrist Virus (HIV). Då forskningen och behandlingen gått framåt från att vara en dödlig till kronisk sjukdom med rätt behandling, kan patienter idag leva ett helt liv. LÄS MER

  5. 5. Hur personer som lever med HIV/AIDS upplever bemötandet inom vården : - En litteraturstudie

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

    Författare :Sara Akander; Ellinor Eriksson; [2017]
    Nyckelord :AIDS; Discrimination; Education; HIV; Stigmatization; AIDS; Diskriminering; HIV; Stigma; Utbildning;

    Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en virussjukdom som orsakas av retrovirus vilket innebär sänkt immunförsvar. AIDS är slutstadiet av sjukdomen och det finns två typer av HIV; typ 1 och typ 2. Vårdaren och patienten är beroende av varandra för att omvårdnaden ska bli optimal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet people with HIV.

Din email-adress: