Sökning: "pollution"

Visar resultat 1 - 5 av 852 uppsatser innehållade ordet pollution.

 1. 1. Exkludering för ordningens skull - Emotionernas gränsland i Kviberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karin Swahn; [2018-04-12]
  Nyckelord :Emotions; exclusion; borders; security; order; Kviberg;

  Sammanfattning : Mary Douglas classical work Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo from 1966 has shown us that our understanding of the world has to do with the ordering of matter into places. But what happens when these places are interpreted as leaking? This study investigates how residents in a student neighbourhood can experience a creeping sense of insecurity while still feeling secure themselves. LÄS MER

 2. 2. Markfuktighetsförhållanden och jordartsfördelningens påverkan på kväve- och fosforförluster från skog och sankmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Eleonor Dacke; [2018]
  Nyckelord :Övergödning; PLC6 typhalt; typhalt; GIS; flödesackumulering; NNH; TWI; DTW;

  Sammanfattning : Övergödningen utgör ett allvarligt hot mot Östersjön och för att kunna åtgärda problemen krävs effektiva metoder för uppskattning av näringsbelastning och källfördelning. Ökad förståelse för bakomliggande orsaksfaktorer till diffusa näringsförluster från skog och sankmark kan förbättra skattningen av belastning och bidra till riktade åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Förändrade trafikflöden : - En fallstudie om bränsleförbrukning och CO2 utsläpp vid fördjupning av Flintrännan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Dennie Påhlsson; Carl Ljung; [2018]
  Nyckelord :Flintrännan; Öresund; Stora Bält; environmental impacts; air pollution; dredging; squat; fuel consumption; fairway.; Flintrännan; Öresund; Stora Bält; miljökonsekvenser; luftföroreningar; muddring; squat; bränsleförbrukning; farled.;

  Sammanfattning : Arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan är något som är högaktuellt och under ständig utveckling. Vid en omdirigering där delar av sjötrafiken från Stora Bält förflyttas till Flintrännan, skulle miljöbelastningen minska regionalt och öka lokalt. LÄS MER

 4. 4. Filter Materials for Sorption of Cu and Zn in Stormwater Treatment: A Batch Equilibrium and Kinetic study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Per-Albin Norman; [2018]
  Nyckelord :Stormwater; Treatment; Metals; Sorbents; Batch equilibrium test; Isotherms; Kinetic test; Catch basin inserts;

  Sammanfattning : Urban stormwater is today recognized as a significant source of pollution that has contributed to the deterioration of water quality in lakes and streams. Of the pollutants, metals are commonly occurring in stormwater and can cause major damage when released into the receiving waters. LÄS MER

 5. 5. Decarbonizing Public Bus Transport – a case study on Curitiba, Brazil

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Joana Lena Düllmann Vasques Pereira; [2018]
  Nyckelord :Battery electric bus; Brazil; Charging station; Curitiba; Greenhouse gas emissions; Opportunity charging; Optimisation; Public transport network; Brasil; Carregamento de oportunidade; Curitiba; Estação de recarga; Gases com efeito de estufa; Ônibus eléctricos a baterias; Otimisação; Sistema de Transporte Público; Batteribuss; Brasilien; Laddstation; Curitiba; Växthusgas utsläpp; Opportunity Charging; optimering; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Air pollution is becoming a major issue in cities across the world, its common cause being the use of fossil fuel combustion engines in both private and collective transport modes. However, alternative technologies, such as biofuels, hybrid and battery electric vehicles, are on the rise. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pollution.

Din email-adress: