Sökning: "proportionalitetsprincipen rf"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden proportionalitetsprincipen rf.

 1. 1. En Kafkaartad skatteprocess? - Kammarrätters rättstillämpning i mål om skönsbeskattning av oredovisade intäkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Sundin; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Oredovisade intäkter; Skönsbeskattning; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been claimed in literature that the application of the rules about taxation of unreported income by Swedish administrative courts is insufficient from a legal certainty perspective. This essay considers whether this is the case. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Tjänstefelsbestämmelsen - ur ett kriminalpolitiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Larsson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; tjänstefel; tjänstefelsbestämmelsen; 20:1 BrB; kriminalpolitik; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inledning Tjänstefelsbestämmelsen återfinns i 20:1 BrB och har diskuterats kriminalpolitiskt under lång tid, vilket medfört att tjänstefelsansvarets stränghet varierat. Frågeställningen blir då vilka argument som framförts för och mot kriminalisering av tjänstefelsgärningar och vilka kriminaliseringsbegränsande principer som kan anföras för och mot kriminalisering av tjänstefelsgärningar. LÄS MER

 4. 4. Tredjemanskontroll - Säker rätt är säkert rättssäker : En studie med utgångspunkt i betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62)

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emelie Fjällman; [2014]
  Nyckelord :Third party control; Rule of Law; tax procedures; SOU 2013:62; third party audits; third party injunction; third party control process; the ECHR; control efficiency; general; general third party control; general third party audit; increase Rule of Law; proposals for improvement; dir. 2012:14; legal perspective; modified stakeholder model; duty of notification; Tax Office; Tredjemanskontroll; rättssäkerhet; skatterätt; SOU 2013:62; Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet; tredjemansrevision; tredjemansföreläggande; skatteförfarandet; tredjemanskontrollförfarandet; EKMR; kontrolleffektivitet; generell; generell tredjemanskontroll; generell tredjemansrevision; ökad rättssäkerhet; förbättringsförslag; dir. 2012:14; rättssäkerhetsperspektiv; kontrollerade; reviderade; modifierad intressentmodell; remissutlåtanden; undanta handlingar; underrättelseskyldighet; kontrollverksamhet; Skatteverket; SKV;

  Sammanfattning : SKV and Tullverket have several important tools and methods available in each activity to ensure that taxes and fees are paid and charged rightfully. Among other things they use tax or customs surcharges, targeted and general third party injunctions or targeted and general third party audits. LÄS MER

 5. 5. Kommersiell expropriation-en analys av egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Arvidsson; [2008]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Folkrätt; Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera egendomsskyddet i 2 kap. 18 § RF och i Europakonventionen som blev inkorporerad såsom svensk lag den 1 januari 1995. Expropriation är ett nödvändigt institut för att kunna tillmötesgå de sociala, ekonomiska och miljömässiga hänsyn som finns i ett samhälle. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet proportionalitetsprincipen rf.

Din email-adress: