Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 499 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annabelle Ehrenfried; Gabriella Castro; [2018-02-05]
  Nyckelord :boendepersonal; ensamkommande; stress; psykisk ohälsa; webbenkät.;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress och psykisk ohälsa. Studien syftade vidare till att undersöka om det förelåg några skillnader mellan boendepersonalens utbildningsbakgrund, kön eller ålder i relation till måendet, samt att undersöka vilka organisatoriska faktorer som kunde ha en inverkan på personalens mående. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med övervikt inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ingela Lundberg; Veronica Oredsson; [2018]
  Nyckelord :Children; overweight; communication; qualitative method; family-centered care; nurses´; barn; övervikt; kommunikation; kvalitativ metod; familjecentrerad omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Övervikt hos barn är ett växande problem i hela världen, så även i Sverige, vilket kan leda till flera allvarliga följdsjukdomar men även psykisk ohälsa. Forskning visar att främja goda levnadsvanor tidigt hos barn är gynnsamt för att förebygga övervikt och sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll i detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar integrationsprocessen : En kvalitativ studie om vilka faktorer flyktinginvandrare upplevde som positiva och negativa under integrationsprocessen i Sverige på 90-talet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andrea Estefania Varón; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; diskriminering; identifikation; integration; ojämlikhet i samhället; utanförskap;

  Sammanfattning : I början på 90-talet sökte ca 84 000 flyktingar asyl i Sverige, historiskt var det en av dem största flyktingvågen i Sverige innan 2015. Under 2015 uppstod en liknande situation som under 90-talet, ett stort antal flyktingar immigrerade till Sverige. Vid slutet på 2015 hade ca 162 877 personer immigrerat och sökt asyl i Sverige. LÄS MER

 5. 5. “Hur effektivt det här egentligen är, det får tiden utvisa” : en kvalitativ studie om kuratorers syn på internetbaserade behandlingsmetoder inom det psykosociala arbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Beatrice Hägerstrand; Sara Thyr Ropeter; [2018]
  Nyckelord :Counselling; Counsellor; Curator; Internet treatment; Health care; Mental illness; Online treatment; Psychosocial work; Treatment.; Internetbaserat behandlingsarbete; Behandlingsarbete; Hälso-och sjukvård; Kuratorer; Primärvård; Psykosocialt arbete; Psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio yrkesverksamma kuratorer på åtta olika primärvårdsenheter i Stockholms län. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykisk ohälsa arbete.

Din email-adress: