Sökning: "psykologi b"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden psykologi b.

 1. 1. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Personlighetssyndrom hos vårddömda patienter: Prevalens och diagnostisk (in)stabilitet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Törnmarck; Paul Yngvesson; [2017]
  Nyckelord :Prevalence; Diagnostic stability; Personality; Personality disorder; Forensic psychiatry; Mentaly disordered offenders; Prevalens; diagnostisk stabilitet; personlighet; personlighetssyndrom; rättspsykiatri; vårddömda patienter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat en hög prevalens av personlighetssyndrom hos patienter inom rättspsykiatrisk vård. Diagnostisk stabilitet av personlighetssyndrom har undersökts i kliniska populationer men till vår kännedom ej hos vårddömda patienter. LÄS MER

 3. 3. Att mobba andra : En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Sandra Andersson; Caroline Sandström; [2017]
  Nyckelord :bullying; substance use; young people; mental health; child disclosure; mobbning; substansbruk; ungdomar; psykisk hälsa; föräldrabarnkommunikation;

  Sammanfattning : Mobbning är ett stort globalt problem som har förekommit länge bland ungdomar. Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka hur psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning samt föräldrabarnkommunikation relaterar till mobbning. LÄS MER

 4. 4. I mötet mellan det sociala arvets betydelse och barnperspektivet – en studie om handläggning av ekonomiskt bistånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Angelica Spasovski; [2016]
  Nyckelord :ekonomiskt bistånd; handläggning; socialsekreterare; barnperspektiv och det sociala arvet.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka hur handläggningen av ekonomiskt bistånd kan förstås utifrån ett barnperspektiv samt utifrån det sociala arvets betydelse. En djupare förståelse för dessa perspektiv nås genom jämförelse av en kommuns ordinarie verksamhet samt ett projekt i samma kommun där ett uttalat barnperspektiv finns. LÄS MER

 5. 5. Genusperspektiv i handledningsrummet : Handledares berättelser om attityder till genus och tillämpning av ett genusperspektiv i handledning av studentterapeuter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amina Zouagui; Amanda Svedström; [2016]
  Nyckelord :Psychology; Gender; Supervision; Psykologi; Genus; Handledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka: a) vilka attityder har handledare till genus? b) vilka attityder har handledare till en tillämpning av ett genusperspektiv i handledningen? och c) hur beskriver handledare att de tillämpar ett genusperspektiv i handledningen? med fokus på studentterapeuternas utveckling. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex informanter, som analyserades med tematisk analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi b.

Din email-adress: