Sökning: "ramfaktorteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet ramfaktorteorin.

 1. 1. Fritidshemmets (o)möjlighet : fritidshemmets syfte ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Soli Fransson; Elin Ingemarson; [2017]
  Nyckelord :fritidshemmet; läroplan; syfte; uppdrag; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under månganamn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ettförändringsbehov även inom skolans undervisning. LÄS MER

 2. 2. Den breda kunskapen : En kvalitativ studie om hur bred ämneskunskap påverkar undervisningen i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2017]
  Nyckelord :Ämneskunskap; ämnesintresse; ämnesbehörighet; pedagogisk kunskap; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka lärare med bred ämnesbehörighet där lärarnas uppfattningar om sina ämneskunskaper samt ämnesintressen har studerats med mål att se hur dessa faktorer upplevs påverka det pedagogiska arbetet i klassrummet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurserna 4-6 har fått agera bas. LÄS MER

 3. 3. Skolledares strategier gällande implementering av handlingsplaner samt Skolverkets stödmaterial för särbegåvade elever

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Heléne Hjerth; Christina Cangemark; [2017]
  Nyckelord :Handlingsplaner; ramfaktorteori; Skolverkets studie- och stödmaterial; särbegåvning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att beskriva hur skolledare i grund- och gymnasieskolor implementerar Skolverkets studie- och stödmaterial (2015) för särbegåvade elever. Vi vill även undersöka vilken beredskap det finns hos pedagogerna i de nationella skolverksamheterna , hur extra anpassningar och det särskilda stödet ser ut för gällande elever. LÄS MER

 4. 4. Fem lärares förutsättningar att anpassa undervisningen för andraspråkselever : En observationsstudie om anpassningar för andraspråkselever i svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanna Moro; Sara Alin; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; anpassningar; observation; undervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att mot bakgrund till vår tidigare studie (Alin & Moro, 2016) undersöka hur fem lärare anpassar undervisningen för andraspråkselever. Vidare var syftet att undersöka vilka möjligheter och begränsningar lärarna står inför för att genomföra anpassningarna samt huruvida de anpassningar lärarna sagt att det gör stämmer överens med vad de faktiskt gör. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmets (o)möjlighet : fritidshemmets syfte ur ett ramfaktorteoretisktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Soli Fransson; Elin Ingemarsson; [2017]
  Nyckelord :fritidshemmet; läroplan; syfte; uppdrag; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under många namn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ett förändringsbehov även inom skolans undervisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ramfaktorteorin.

Din email-adress: