Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 16 - 20 av 215 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 16. Vad betyder det att en roll är religiös enligt rollspelare? : Om vad en religiös roll gör i rollspel, dess utformning och den meningen som tillskrivs den religiösa rollen därav.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Hedblom; [2018]
  Nyckelord :religion; rollspel; mening; symbolisk; dungeons; dragons;

  Sammanfattning : Populärkultur kan ha påverkat ungdomars syn på vad religion handlar om, vad en religiös gör, och därmed även vad som är att klassa som religiositet. Att undersöka om så är fallet kan ge värdefull kunskap till vidare forskning, eftersom det leder oss till att bättre förstå vårt samtida samhälle. LÄS MER

 2. 17. Att göra islam : En kritisk diskursanalys om islams framställning i svenska uppslagsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :Religion; islam; orientalism; encyklopedia; discourse; Religion; islam; orientalism; uppslagsverk; diskurs;

  Sammanfattning : Under många år har islam som religion varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Det finns många faktorer som påverkar hur vi uppfattar religionen i sin helhet. Beroende på vilket samhälle eller tid vi lever i så kommer uppfattningen att variera och diskurserna kommer att förändras genom detta. LÄS MER

 3. 18. Den genuine konvertiten - En sociologisk analys kring identitet och social ordning vid utredning av religiös övertygelse som asylskäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Birging; [2018]
  Nyckelord :konversion; asyl; genuinitet; trovärdighet; identitet; social ordning; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Religionsfriheten är central i de mänskliga rättigheterna och inbegriper rätten att konvertera, det vill säga byta religion. Denna frihet är dock inte självklar överallt utan en person kan behöva söka internationellt skydd, asyl, om denne riskerar förföljelse, omänsklig behandling eller dödsstraff på grund av sin religiösa övertygelse i sitt ursprungsland. LÄS MER

 4. 19. Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? – Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Tardelius; Frida Wahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; elevinflytande; exkludering; inkludering; kognitiv utveckling; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; social förmåga; särskilda behov.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att utifrån forskning och vetenskapliga texter besvara frågeställningen: ”Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?” Processen startade med att finna nutida och relevant forskning. Målet med kunskapsöversikten var att besvara frågeställningen i någon form, samt synliggöra de problem som finns i samhällskunskapsundervisningen som i slutändan gör att elever inkluderas eller exkluderas. LÄS MER

 5. 20. Hur ser mellanstadielärare på begreppen livsfrågor och identitet kopplat till religionskunskapsämnet i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Strand; [2018]
  Nyckelord :grundskolan; identitet; identitetsskapande; livsfrågor; pragmatismen; religion; religionskunskapsämnet; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärares syn på begreppen identitet och livsfrågor kopplat till religionskunskapsämnet. Frågeställningarna som arbetet grundar sig på är ”hur ser lärare att religionskunskapsämnet kan vara ett identitetsutvecklande ämne?” samt ”på vilket sätt kan lärare stimulera elever att reflektera över livsfrågor och identitet?”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: