Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 6 - 10 av 189 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 6. Religionskunskap i praktiken : En religionsdidaktisk undersökning om lärarens disponering av  religionskunskapen i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; didaktik; religionsdidaktik; religionskunskap i svenska gymnasieskolor; lärarens disponering av undervisningstimmar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur undervisningen gällande den svenska religionskunskapen ser ut och hur den disponeras. Frågeställningarna besvaras genom en enkätundersökning som behöriga religionslärare som undervisar på gymnasiet fått besvara. LÄS MER

 2. 7. Representant för hälsa : En kvalitativ studie om personliga tränarens roll i fenomenet hälsoism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Sara Öhlin; [2017]
  Nyckelord :Healthism; personal trainer; healthy lifestyle; health awareness; health as religion; hälsoism; personlig tränare; hälsosam livsstil; hälsomedvetenhet; hälsa som religion;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa fenomenet hälsoism utifrån personliga tränares perspektiv. Tidigare forskning har påvisat att hälsoism är ett starkt växande fenomen i västvärlden. LÄS MER

 3. 8. Svenska högstadieelevers syn på religionsämnet : - en jämförelse av REDCo:s europeiska undersökning samt kursplanens syfte och ett mångfaldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karina Gutierrez; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; mångfald; Lgr11; etnicitet; REDCo; kultur;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka svenska högstadieelevers syn på religionsämnet och jämföra resultaten med internationell forskning för att sedan analyseras ur ett mångfaldsperspektiv och syftet i läroplanen Lgr11. Metoden som har använts är enkäter vars resultat har presenterats som kvantifierad hårddata i form av tabeller och diagram. LÄS MER

 4. 9. Elevers och lärares uppfattningar om identitetsbegreppet i relation till religion, etik och livsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Angelica Koc; Paulina Möller Almasidou; [2017]
  Nyckelord :Elever; etik; identitet; livsfrågor; livsåskådningar; lärare; religion; religionsdidaktik; religionsundervisning; ungdomar.;

  Sammanfattning : År 2016 skrev vi ett teoretiskt översiktsarbete om ungdomars identitetsskapande i relation till religionsundervisningen i skolan. En utveckling av detta sker i detta examensarbete med syfte att undersöka hur elever och lärare ser på begreppet identitet i relation till religion, livsfrågor och etik och ifall denna syn skiljer sig. LÄS MER

 5. 10. ”Samer, finns de på riktigt?” : en analys av hur svenska samer och den samiska kulturen framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annalina Gardsiö; [2017]
  Nyckelord :Samer; läroböcker; årskurs 4-6; diskursanalys; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur läroböcker för de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi framställer Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. 19 läroböcker ämnade för årskurs 4-6 från fyra olika förlag utgör materialet och underlag för analys, där både bilder och text granskas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: