Sökning: "säkrare sex"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden säkrare sex.

 1. 1. Läromedelsanalys - Hur framställs utomeuropeisk historia kring första världskriget i högstadiets läroböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Danielsson; Josefin Helm; [2018]
  Nyckelord :Historia; Historiedidaktik; Historiekultur; Kvalitativ innehållsanalys; Kvantitativ innehållsanalys; Läroböcker; Läromedelsanalys; Textanalys; Utomeuropeisk historia;

  Sammanfattning : I vår undersökningsstudie har vi utgått från frågeställningar som handlar om hur utomeuropeisk historia inkluderas i framställningen av första världskriget i svenska historieläroböcker utgivna mellan tidsperioderna 1990-talet och 2000-talet. Vi har undersökt sex olika läroböcker från olika tidsperioder där vi har studerat vilka utomeuropeiska länder som inkluderas samt på vilket sätt de framställs. LÄS MER

 2. 2. När och hur elever med läs- och skrivsvårigheter stöttas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Hugoson; Malin Hugoson; [2017]
  Nyckelord :kartläggning; läs- och skrivutveckling; stödinsatser; tidigt stöd; självförtroende;

  Sammanfattning : Abstrakt Hugoson, Anna & Hugoson, Malin (2017). När och hur elever i läs- och skrivsvårigheter stöttas. When and how Students in Reading and Writing Difficulties are supported. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola 90hp. LÄS MER

 3. 3. Visuell bedömning av blodförlust : Anestesisjuksköterskans uppgift

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ola Lindegren; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :bedömning; blodförlust; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Blödning är en komplikation som inte sällan förekommer under operation. I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att bedöma, dokumentera och åtgärda blödning som uppkommer peroperativt. Blodförluster kan medföra komplikationer för patienten och därmed resultera i ökat lidande. LÄS MER

 4. 4. Electronic assembly instructions and documentation for complex wire bundle assembly to aircrafts using Augmented Reality

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Anton Kaiser; [2017]
  Nyckelord :Monteringsinstruktioner; Augmented Reality; Kabelmontering;

  Sammanfattning : Monteringsinstruktioner och dokumentation i förstärkt verklighet är en potentiell revolution för industriellt monteringsarbete. Att montören kan få virtuella instruktioner i en verklig kontext, samtidigt som montörens händer hålls fria för montering, skulle bland annat kunna bidra till kortare monteringstider, mer effektiv upplärning, bättre dokumentation och säkrare arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Hur webbaserat beslutstöd används i telefonrådgivning på vårdcentral : Telefonsjuksköterskors erfarenheter av beslutstödet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Wesström; Susan Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :District Nurse; Primary Care; RGS Web; Telephone counseling; Triage; Distriktssköterska; Primärvård; RGS Webb; Telefonrådgivning; Triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonsjuksköterskors arbetsuppgifter är att råda, stötta och göra bedömningar i en komplex situation. Studier har gjorts på telefonsjuksköterskors erfarenhet i telefonrådgivning men få har inkluderat observation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet säkrare sex.

Din email-adress: