Sökning: "samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 2463 uppsatser innehållade ordet samspel.

 1. 1. Pedagogers digitala kompetens, förhållningssätt och erbjudande av lärplattan : En kvalitativ studie i förskolans kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Julia Edmundsson; Maria Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; IKT; lärplatta; pedagog; samspel; kulturellt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur pedagogers digitala kompetens påverkar deras förhållningssätt och på vilket sätt barn erbjuds lärplatta i förskolan. I studien används kvalitativa intervjuer och observationer som metod. Undersökningen utgick från totalt fem pedagoger, från två olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Inkludering - vara eller inte vara : Politikers och skolchefers tankar om inkludering av särskolebarn i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helen Söder; [2017]
  Nyckelord :individintegrerad elev; inkludering; integrering; särskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syfte att undersöka hur politiker med skolan som ansvarområde samt skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med utvecklingsstörning i grundskola. Jag har intervjuat sex skolchefer och sex politiker med kvalitativa intervjuer och undersökt hur informanterna ser på möjligheten att elever från särskola får sin utbildning i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. ’’Det är svårt att förstå varandra’’ : Förskollärares tankar och erfarenheter av barns kulturella bakgrunder, diskriminering och eventuella samband däremellan. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jessica Rundberg; Julia Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Culture; cultural background; discrimination; identity; intercultural competence; interculture preschool; preschool teacher; Kultur; kulturell bakgrund; diskriminering; identitet; interkulturell kompetens; interkulturalitet; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares tankar och erfarenheter kring barns kulturella bakgrunder, diskriminering och eventuella samband däremellan. Frågeställningarna som studien svarar på är hur förskollärare ser på kultur och barns kulturella bakgrunder, vilket samspel de upplever krävs i mötet med barn från olika kulturella bakgrunder och hur diskriminering av barn utifrån barnets kulturella bakgrund uppfattas. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns perspektiv gällande lärplattan : En kvalitativ studie om erbjudande, användning och samspel kring lärplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Frida Jarl; Sarah Sörensson; [2017]
  Nyckelord :Lärplatta; förskola; barns perspektiv; samspel; appar; kulturellt redskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra barns perspektiv gällande lärplattan i förskolans verksamhet, samt hur barn samspelar vid arbete med lärplattan. Sociokulturellt perspektiv har använts vid analys av den insamlade datan för att synliggöra samspel och användning av kulturella redskap. LÄS MER

 5. 5. ”TVÅ BEHÖRIGA AV 100 SVAR” - En studie om företags upplevelser av rekrytering och matchning på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andreas Nyman; [2016-09-16]
  Nyckelord :Rekrytering; Matchning; Små- och medelstora företag; Personorganisation fit;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studie är att belysa små och medelstoraföretags syn på rekrytering och matchning och få mer kunskap kring vilka typerav rekryteringsforum som företagen använder och vilka aspekter som är viktigaför deras val av rekryteringsforum samt på vilket sätt dessa forum skulle kunnaarbeta för en bättre matchning.Teori: Den teoretiska ansats som valts är Person-Organisation Fit. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samspel.

Din email-adress: