Sökning: "samverkan förskola hem"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden samverkan förskola hem.

 1. 1. ATT SKAPA RELATIONER : Kommunikation mellan förskola och nyanlända föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Norberg; [2018]
  Nyckelord :barn; bemötande; pedagoger; samverkan; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra kommunikationen mellan förskolan och nyanlända föräldrar. Två forskningsfrågor skapades med fokus på hur pedagoger kommunicerar med nyanlända föräldrar och hur pedagoger upplever att kommunikationen fungerar. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i förskolan ur ett föräldraperspektiv : En kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Määttä Johnson; Jessica Söderblom; [2018]
  Nyckelord :förskola; samverkan; föräldrar; förskollärare; delaktighet; inflytande; professionella relationer; makt;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar med olika sociala bakgrunder uppfattar och upplever samverkan mellan förskola och hem. I undersökningen har vi valt att utgå från ett maktperspektiv med utgångspunkt från Dolk (2013) tolkningar av Michel Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 3. 3. Att samverka för barns bästa. : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspekiv på föräldrasamverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Persson; Emma Boman; [2018]
  Nyckelord :förskola; samverkan; föräldrar; relationer; digitala verktyg; samverkansformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna samverkar med föräldrarna för att skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan. Den data som samlats in genom enskilda intervjuer har analyserats ur ett sociokulturellt och relationellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Anknytning : Pedagogernas roll och ansvar för en god anknytning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tina Hipsi; Annie Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; inskolning; pedagog; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Bakgrund Vi har valt att undersöka vilken roll pedagoger anser att de har för barnets anknytning, vidinskolning och vid olika inskolningsmodeller. Studien redogör för olika inskolningsmodeller som pedagogerna väljer mellan, svårigheter som kan uppstå vid inskolningen, pedagogernas roll för en god relation och vårdnadshavarsamverkan. LÄS MER

 5. 5. Föräldrasamverkan i praktiken : En kvalitativ studie om hur förskollärare samverkar med hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Larsson; Malin Fridolfsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; samarbete; föräldrar; förskola; hem; inflytande; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om vad som kännetecknar en god samverkan. Studien har en kvalitativ ansats där åtta förskollärare intervjuats för att få syn på deras uppfattningar om föräldrasamverkan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samverkan förskola hem.

Din email-adress: