Sökning: "se mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 2266 uppsatser innehållade orden se mönster.

 1. 1. Tidig algebraundervisning : En studie om vilka matematiska utmaningar lärare möter itidig algebraundervisning och hur de bemöter dessautmaningar i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Hammerin; [2017]
  Nyckelord :tidig algebraundervisning; likhetstecknet; bokstävernas roller; uttryck; mönster; kognitiv nivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningar lärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sin undervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer och intervjuer genomförts. LÄS MER

 2. 2. Tidig algebraundervisning : En studie om vilka matematiska utmaningar lärare möter itidig algebraundervisning och hur de bemöter dessautmaningar i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Hammerin; [2017]
  Nyckelord :tidig algebraundervisning; likhetstecknet; bokstävernas roller; uttryck; mönster; kognitiv nivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningarlärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sinundervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer ochintervjuer genomförts. LÄS MER

 3. 3. Facebookpubliceringar av resmål

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Kenneth Ssemakula; Isak Johan Larsson; [2017]
  Nyckelord :Social media; word of mouth; Turismvetenskap; Kommunikation; Facebookpubliceringar; påverkan; tillit;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas ämnet electronic word of mouth på Facebook. Syftet var att undersöka hur detta påverkade människor att inspireras till att boka en resa. Forskarna i studien ville undersöka förhållandet människor har mellan Facebookpubliceringar, electronic word of mouth, gentemot traditionell marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. ”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition” : En komparativ kritisk diskursanalys om representationen av karriärmän och karriärkvinnor i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Jonsson; Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Career; competence; critical discourse analysis; gender; representation; Swedish media; Karriär; kompetens; kritisk diskursanalys; genus; representation; svensk media;

  Sammanfattning : Denna jämförande studie ser på hur karriärmän och karriärkvinnor och deras kompetens konstrueras i svensk media. Analysmaterialet består av åtta artiklar från tidningen Karriär. Studiens syfte är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras och hur deras kompetens konstrueras i svensk media. LÄS MER

 5. 5. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet se mönster.

Din email-adress: