Sökning: "sewage"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade ordet sewage.

 1. 1. Mass flow and fate of per- and polyfluoroalkyl substances in a landfill in Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Björn Bonnet; [2017]
  Nyckelord :PFASs; landfill; groundwater; sludge; STP; mass flow;

  Sammanfattning : In this study, a landfill has been investigated in terms of the distribution of per- and polyfluoroalkyl substances and the environmental fate. 28 PFASs (13 PFCAs, 4 PFSAs, 3 FOSAs, 2 FOSEs, 3 FOSAAs and 3 FTSAs) have been analysed in 14 leachate, 11 groundwater and 9 sludge samples. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur : Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Filip Bergman; Niklas Olsson; [2017]
  Nyckelord :LCA; LCC; Subsurface infrastructure; Culvert; Modeling; Monte-carlo; Urban planning; Ledningsbunden infrastruktur; Kulvert; Livscykelanalys; Modellering;

  Sammanfattning : En ny lag kring hållbarhetsredovisning för företag med samhällsbärande verksamhet innebär att företagen behöver rikta ett större fokus på hållbarhet och därmed minska miljöpåverkan. För att öka hållbarheten och medvetenheten kring vilka kostnader och vilken miljöpåverkan företagets aktiviteter leder till kan ett livscykelperspektiv leda till ökad kunskap och förståelse. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of sustainability criteria for small-scale wastewater treatment facilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Edvard Nordenskjöld; [2017]
  Nyckelord :On-site sewage facilities; phosphorus; micropollutants; multi-criteria analysis; precipitation; adsorption; full-scale; wastewater treatment; Enskilda avlopp; fosfor; mikroföroreningar; multi-kriterie analys; utfällning; adsorption; fullskala; avloppsrening;

  Sammanfattning : There are about 700,000 on-site sewage facilities (OSSFs) in Sweden, almost a quarter of which amount only to septic tanks for sludge collection and removal, with no form of post-treatment. All these OSSFs contribute about 10 % of the total anthropogenic phosphorus (P) load from Swedish coasts to the Baltic Sea. LÄS MER

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sofia Kac; [2017]
  Nyckelord :Dagvatten; Hållbart; Magasinering; Augustenborg; Svackdiken; Regnbäddar; Öppen; Infilitrationsytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. LÄS MER

 5. 5. Framtida gasanvändning på Kalmar reningsverk : En ekonomisk jämförelse av olika investeringsmöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Halvorsen; Erik Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Life Cycle Cost; Present Value of Annuity; Biogas; Combined Heat and Power Production; Livscykelkostnad; nuvärdemetoden; biogas; kraftvärmeproduktion;

  Sammanfattning : Då det finns planer på att ersätta det befintliga reningsverket i Kalmar inom en överskådlig framtid och nya krav om nödförsörjning av el har kommit från MSB, undersöktes möjligheten att använda den biogas som skulle komma att produceras på det nya reningsverket inom den egna verksamheten, istället för att som i dagsläget säljas. I denna studie undersöktes lönsamheten i att antigen investera i en biogasdriven generator som i normalfall ger en besparing i el och fjärrvärme och kan leverera reservkraft vid spänningsbortfall på nätet, eller försäljning av biogasen och inköp av ett dieseldrivet reservkraftverk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sewage.

Din email-adress: