Sökning: "sinnen"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet sinnen.

 1. 1. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 2. 2. En god lärmiljö – ett ömsesidigt samspel En livsvärldsfenomenologisk studie kring fysisk lärmiljö, två skolexempel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Sterwin; Sofia Svanström; [2016-02-22]
  Nyckelord :Livsvärld; fysisk lärmiljö; arkitektur; koncentration;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att skapa en ökad förståelse för den fysiska lärmiljöns förutsättningar och betydelse i relation till alla elevers möjlighet till lärande och utveckling i skolan. Syftet var även att få kunskap om hur lärmiljön är utformad i skolan med fokus på de anpassningar och förebyggande åtgärder, som görs. LÄS MER

 3. 3. Barns informella lärande i utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Ingemansson; [2016]
  Nyckelord :lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Sammanfattning : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. LÄS MER

 4. 4. En gallerias kommersiella miljö : Besökarens individuella upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Camilla Romberg; My Kristiansson; Hilda Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; Servicescape; Customer experience; Visual; Smell; Sound; Touch; Taste; Shopping mall; Sinnesmarknadsföring; Kommersiell miljö; Kundupplevelse; Syn; Lukt; Hörsel; Känsel; Smak; Galleria;

  Sammanfattning : Titel - En gallerias kommersiella miljö: Besökarens individuella upplevelseÄmne - Företagsekonomi, kandidatuppsats på C-nivåFörfattare - Hilda Gustafsson, My Kristiansson & Camilla RombergHandledare - Dan HalvarssonFrågeställningar - Hur är den individuella besöksupplevelsen i en galleriaskommersiella miljöer, utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriskasinnesupplevelse? Vad påverkar den individuella besöksupplevelsen i en galleriaskommersiella miljöer, utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriskasinnesupplevelse?Syfte - Syftet med denna studie är att studera och skapa förståelse för hur besökarenuppmärksammar en gallerias kommersiella miljö, samt hur denna miljö påverkarbesökarens individuella upplevelse utifrån sinnesmarkandsföring. Detta då få studierinom ämnet i sinnesmarkandsföring har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Närmare naturen : kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gabriella Landrö; [2016]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; välbefinnande; urbana miljöer; Rålambshovsparken; Smedsudden; C O City;

  Sammanfattning : Förtätningstrenden som råder i vårt samhälle hamnar många gånger i konflikt med bevarande av grönområden. Ett fenomen som ofta används i argumentationen för att försvara gröna ytor är ekosystemtjänster (ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnen.

Din email-adress: