Sökning: "sinnesupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet sinnesupplevelse.

 1. 1. Passagerarens Lustgård : - En studie om resenärens sinnesupplevelse på flygplatsens servicelandskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Andersson; Max Nyholm; [2016]
  Nyckelord :Airport; sensory marketing; servicescape; servicequality; value co-creation; Flygplats; sinnesmarknadsföring; servicelandskap; servicekvalitet; värdeskapande;

  Sammanfattning : Denna studie är upprättat utefter en kvalitativ branschsektorstudie för att erhålla en djupare förståelse för flygplatsens servicelandskap och kartlägga sinnesmarknadsföringens möjligheter inom sektorn. Syftet är att klarlägga och diskutera värdehöjande faktorer som kan vara betydelsefulla för intressenter på en flygplats. LÄS MER

 2. 2. En gallerias kommersiella miljö : Besökarens individuella upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Camilla Romberg; My Kristiansson; Hilda Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; Servicescape; Customer experience; Visual; Smell; Sound; Touch; Taste; Shopping mall; Sinnesmarknadsföring; Kommersiell miljö; Kundupplevelse; Syn; Lukt; Hörsel; Känsel; Smak; Galleria;

  Sammanfattning : Titel - En gallerias kommersiella miljö: Besökarens individuella upplevelseÄmne - Företagsekonomi, kandidatuppsats på C-nivåFörfattare - Hilda Gustafsson, My Kristiansson & Camilla RombergHandledare - Dan HalvarssonFrågeställningar - Hur är den individuella besöksupplevelsen i en galleriaskommersiella miljöer, utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriskasinnesupplevelse? Vad påverkar den individuella besöksupplevelsen i en galleriaskommersiella miljöer, utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriskasinnesupplevelse?Syfte - Syftet med denna studie är att studera och skapa förståelse för hur besökarenuppmärksammar en gallerias kommersiella miljö, samt hur denna miljö påverkarbesökarens individuella upplevelse utifrån sinnesmarkandsföring. Detta då få studierinom ämnet i sinnesmarkandsföring har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Sinnesmarknadsföring : Konsumentens köpupplevelse i klädbutikers kassaområde

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Svensson; Helena Jirestål; Maria Lundin; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; Sensory experience; Sensory interaction; Buying experience; Checkout area; Clothing stores.; Sinnesmarknadsföring; Sinnesupplevelse; Sinnenas samspel; Köpupplevelse; Kassaområde; Klädbutiker.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att förstå hur sinnesmarknadsföring påverkar konsumentens köpupplevelse i klädbutikers kassaområde.Metod: Studien bygger på fyra fokusgrupper av ostrukturerad intervjuform. Den är av kvalitativ karaktär och har ett induktivt synsätt med inslag av det deduktiva synsättet. LÄS MER

 4. 4. Att mäta en besökares upplevelse : En studie om undersökningsmetoder som används hos Stockholms museer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amanda Jäderlind; Märta Ternander; Sara Uggla; [2016]
  Nyckelord :Experience; Visitor study; Visitor; Sensory Experience; Customer satisfaction; Upplevelse; Besöksundersökning; Besökare; Sinnesupplevelse; Kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats tar vi upp frågan om besökarens upplevelse och hur detta mäts på olika museer. Vi har avgränsat oss till Stockholms läns museer. Syftet är att se vilka undersökningsmetoder som finns för att mäta besökarens upplevelse och hur dessa metoder används. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen : en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Thörn; [2016]
  Nyckelord :sinnen; perception; gestaltning; miljö; återhämtning; trädgård; utomhusmiljö; sinnesupplevelse;

  Sammanfattning : Då design av utemiljöer idag till stor del fokuserar på den visuella upplevelsen av en plats är det intressant att få större kunskap om gestaltning för upplevelser genom övriga sinnen, vilket man med stor fördel kan göra med växter eftersom de har möjlighet att stimulera alla sinnen. Denna uppsats redovisar kunskaper som erhållits i samband med en genomförd litteraturstudie kring hur landskapsarkitekten kan jobba med sinnesupplevelser i sin gestaltning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnesupplevelse.

Din email-adress: