Sökning: "skadar"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 1. Långvarigt bruk av alkohol ger kramper och epilepsi : Ett arbete om alkohols effekter på hjärnan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Julia Hård; [2017]
  Nyckelord :Alchol; epilepsy; alcohol withdrawl syndrome AWS ; alcohol-related brain damage ARBD ; alcoholism; EEG; seizures; alcohol induced.; Alkohol; epilepsi; abstinens AWS ; alkoholrelaterade hjärnskador ARBD ; alkoholism; EEG; krampanfall; abstinensrelaterade; alkoholinducerade.;

  Sammanfattning : Alkohol har funnits sedan urminnes tider och är något som de flesta ungdomar och vuxna är bekanta med. Flertalet vet också att för mycket alkohol på lång sikt kan orsaka skador, framförallt på lever (fettlever) och njurar. Men inte alla vet att alkohol skadar hjärnan och kan ge kramper samt epilepsi. LÄS MER

 2. 2. ”Det fattar jag väl själv, att det inte är optimalt" - En kvalitativ intervjustudie om personliga erfarenheter av vård i samband med självskadebeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elise Nilsson; Anna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Erfarenhet; Patientperspektiv; Personcentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att sjukvården lider av brist på kunskap om självskadebeteende. Personer med självskadebeteende upplever ofta att de ignoreras och förminskas. Det finns begränsad forskning inom området och ytterligare studier behövs för att uppnå ökad förståelse samt förbättrat bemötande och behandling. LÄS MER

 3. 3. Europeiska åklagarmyndigheten - Ett adekvat skydd för EU:s ekonomiska intressen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; EU-rätt; Europeiska åklagarmyndigheten; EÅM criminal law; EU law; the European Public Prosecutor s Office; EPPO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brott, bedrägerier och andra oegentligheter, vilka riktar sig mot EU:s eko-nomiska intressen skadar allvarligt EU:s budget varje år. För att garantera ett bättre skydd för EU:s finanser framlade kommissionen i juli 2013 För-slag till Rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndighe-ten . LÄS MER

 4. 4. Aluminium alloys ability to catalyse the oxidation of biodiesel : Development of a procedure to test alloys

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Ivan Khudur; [2017]
  Nyckelord :Accelerated aging; aluminium; aluminium alloys; biodiesel; copper; oxidation stability; RME; test method;

  Sammanfattning : Biodiesel is a renewable and biodegradable fuel that has the possibility to replace conventional diesel fuel and reduce the environmental pollution. Despite its environmental benefits, it has been shown to cause damage to the vehicle engines, due to its oxidative properties. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Helena Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :Systematic literature review; self-harm; mental health care staff; nursing; experience; meeting; Systematisk litteraturstudie; självskadande beteende; omvårdnad; psykiatrisk vårdpersonal; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skadar.

Din email-adress: