Sökning: "skola"

Visar resultat 1 - 5 av 5751 uppsatser innehållade ordet skola.

 1. 1. Likvärdighet är olika. En studie om arbetet med likvärdighet i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jessica Mattila Markus; Ebba Waenerlund; [2017-01-27]
  Nyckelord :likvärdighet; grundskola; linjeorganisation; arbetsdelning; strategisk ledning; mellanchefer; operativ kärna; koordinering;

  Sammanfattning : Likvärdigheten i de svenska skolorna kan ifrågasättas då elever under senare år fått allt sämre kunskapsresultat. Det saknas en enhetlig definition av likvärdighet varför ett gemensamt förhållningssätt till begreppet uteblir vilket äventyrar en likvärdig skola, något flera menar kan förklaras av otydlig ansvarsfördelning. LÄS MER

 2. 2. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 3. 3. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 4. 4. “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.” : Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Olof Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Estet; gymnasieprogram; skola; elev; yrke; musikbranschen;

  Sammanfattning : Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32% enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. LÄS MER

 5. 5. "Det hör till jobbet att bli sjuk!" : Att legitimera sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Westerberg; Jasmine Öberg; [2017]
  Nyckelord :sjuknärvaro; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : För- och grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde påvisar hög sjuknärvaro för yrkesgrupperna inom områdena skola, vård och omsorg. Denna uppsats syftar till förståelse av hur den höga sjuknärvaron upplevs och legitimeras hos arbetstagare som är eller har varit verksamma inom dessa områden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skola.

Din email-adress: