Sökning: "skrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet skrivning.

 1. 1. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Mouchard; [2017-09-22]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; SFI; läromedel; ordinlärning; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av läs- ochskrivsvårigheter : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nadine Karrhammar Lill; [2017]
  Nyckelord :lärande; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturell teori; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning :  Skolan är den institution genom vilken vi alla ska fostras och bildas för att kunna bli en del av dagens globaliserade kunskapssamhälle. Skolan ska utgöra den plattform där vi tillägnar oss den kunskap som ska förbereda oss för livet. LÄS MER

 5. 5. Skrivundervisning i skolans mellanår : En studie om hur grundskolelärare i årskurs 4-6 arbetar med skrivundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Lönn; Madeleine Hedman; [2017]
  Nyckelord :grundlärare 4-6; texttyper; skrivdidaktik; skrivpedagogik; didaktiska redskap; genrepedagogik; skrivinlärning; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma grundlärare i årskurs 4–6 arbetar med elevers skrivande. Vi har undersökt hur lärarna följer upp elevers skrivutveckling, vilka didaktiska redskap och metoder de använder, vad skriftspråket är för dem samt vilka texttyper deras elever vanligast arbetar med. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skrivning.

Din email-adress: