Sökning: "sofia"

Visar resultat 11 - 15 av 3884 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 11. “Det går in i hjärteroten” : En kvalitativ studie om socialarbetares utmaning gällande närhet och distans inom ideella tjej- och kvinnojourer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Westermark; Katinka Pattyranie; [2018]
  Nyckelord :social work; distance; closeness; relationship between client and social worker; non profit social work; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : “It pierces the heart” Social workers’ challenges regarding closeness and distance The aim of this study was to examine how social workers working within nonprofit women’s shelters describe closeness and distance in the relationship with clients. The analysis was based on the theory of professionalism with influence of role theory. LÄS MER

 2. 12. Inverkan av vårdhunden för personer med demenssjukdom- ett komplement med fyra tassar i demensvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnadKarlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :therapy dog; dementia; person centered care; Vårdhund; Demens; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Hunden har kallats "människans bästa vän" kanske är den också det. Vårdhunden har blivit vanligare på såväl sjukhus som i kommunal vårdmiljö och kan vara ett icke-farmakologiskt komplement i omvårdnaden för personer med demenssjukdom.Syftet: Att granska vilken inverkan vårdhunden har för personer med demenssjukdom. LÄS MER

 3. 13. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med lungcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jenny Eriksson; Sofia Prim; [2018]
  Nyckelord :Faktorer; livskvalitet; lungcancer; kunskapsöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Lungcancer är en vanlig och allvarlig sjukdom som vanligen orsakas av rökning. Då sjukdomen har stor påverkan på livet är det viktigt att kunna hjälpa personer som drabbats av lungcancer att hantera sjukdomen. Syftet med denna studie var att sammanställa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med lungcancer. LÄS MER

 4. 14. Att vara lärare till elever med autismspektrumstörning : En analys av fem grundskollärares erfarenheter av arbetet med elever med autismspektrumstörning i den stora gruppen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; fenomenologi; intervju; autismspektrumstörning; ASD.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks grundskollärares erfarenheter av att arbeta med elever med Autismspektrumstörning (ASD) i den stora gruppen. Med den stora gruppen menas den vanliga grundskoleklassen. LÄS MER

 5. 15. Utanför klassrummet : En kvalitativ studie om utomhuspedagogik som undervisningsmetod i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charlotte Gunnarsson; Hanna-Sofia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Outdoor Education; traditionell; utomhusmiljö; utomhuspedagogik; lärande; undervisning; samhällsorienterande; grundskolelärare; läroplansteorin; pragmatismen;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur sju grundskolelärare ser på möjligheterna med användandet av utomhuspedagogik i de samhällsorienterande ämnena. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod, där vi genom semistrukturerade intervjuer studerade vilka möjligheter respektive hinder som grundskolelärarna uppfattade kunde finnas i användandet av miljön utanför klassrummet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: