Sökning: "specialpedagog enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden specialpedagog enkät.

 1. 1. Framgångsfaktorer som bidrar till optimering av det specialpedagogiska arbetets innehåll och utformning : En enkätstudie har besvarats av rektorer, lärare och specialpedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Minamizen; [2018]
  Nyckelord :skolutveckling; ledarskap; lärare; rektorer; specialpedagogisk forskning; specialpedagogens yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie har sin start då utbildningen till specialpedagog påbörjades på Högskolan i Kristianstad. Redan under den första terminen blir det specialpedagogiska uppdragets komplexitet tydligt och vilken påverkan interaktionen mellan rektorer, lärare och specialpedagoger har på utformningen och innehållet av det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers användande av digitala verktyg inom läs- och skrivundervisning : En enkät- och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Israelsson; [2017]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; dator; iPad; andraspråkselever.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för erfarenheter av att använda sig av digitala verktyg i undervisningen av andraspråkselever och elever med läs – och skrivsvårigheter samt hur det påverkar inlärningen. Syftet är även att ta reda på hur pedagogerna beskriver hur digitala verktyg gynnar läs -och skrivinlärningen. LÄS MER

 3. 3. "Det beror på vilken svårighet barnet har" : Hur förskollärare och barnskötare i tre olika kommuner beskriver sitt förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dimen Mustafa; Ida Helin; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; inkludering; pedagog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : I bakgrund presenteras aktuella styrdokument och rapporters förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. Förskolan ska finnas till för alla barn oavsett förutsättningar och behov. Alla barn ska inkluderas i en gemensam verksamhet som ska anpassas utifrån deras olikheter. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom elevhälsan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Larsson; [2016]
  Nyckelord :Elevhälsa; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Hälsopromotion; KASAM;

  Sammanfattning : Abstrakt Larsson, Anna (2016), Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom Elevhälsan Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien utgår ifrån vad skollagen säger om elevhälsans uppdrag som främst är förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 5. 5. Skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv : En kvantitativ studie om i vilken utsträckning skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Helena Almqvist; [2016]
  Nyckelord :Special education; school principals; systematic quality work; Specialpedagog; skolledare; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Att möta elever i svårigheter blir allt vanligare i dagens skola. För att möta denna utveckling framgångsrikt, framhåller flera forskare en vinst med ett specialpedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet specialpedagog enkät.

Din email-adress: