Sökning: "specialpedagogik som ämne"

Visar resultat 6 - 10 av 39 uppsatser innehållade orden specialpedagogik som ämne.

 1. 6. Läsförståelsestrategier - intervjuer och observationer om lärarens roll för barn i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofie Ahlbom; Kristina Hansson; [2015-06-02]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; läsning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Uppmärksamheten var stor då resultatet efter senaste PISA -undersökningen redovisades. Resultatet visar en fortsatt försämring av svenska 15-åringars läsförståelse. Mot bakgrund av detta undersöks i denna studie hur lärare arbetar med läsförståelsestrategier i klassrummet. LÄS MER

 2. 7. Flerspråkighet - Möjlighet eller hinder? : En intervjustudie om hur pedagogerna i förskolan stödjer flerspråkiga barns språk- och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johanna Pettersson; Jenny Pokosta; [2015]
  Nyckelord :Interkulturell pedagogik; specialpedagogik; mångkulturell identitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få en fördjupad kunskap om hur förskolan stödjer och stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling, kommunikationsförmåga och identitetsskapande. Vi har valt att studera detta ämne ur ett specialpedagogiskt perspektiv då vi upplevde att detta var en grupp som inte får det stöd i förskolan och skolan som de skulle behöva. LÄS MER

 3. 8. Pragmatiska svårigheter - Pedagogers uppfattningar om hur en stöttande språk- och samspelsmiljö kan skapas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Eldh; Johanna Mandl; [2015]
  Nyckelord :pragmatiska svårigheter; den närmaste utvecklingszonen; specialpedagogik; språkliga svårigheter; stöttning; artefakter; mentalisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Eldh, Jenny & Mandl, Johanna (2015). Pragmatiska språksvårigheter – Pedagogers uppfattningar om hur en stöttande språk- och samspelmiljö kan skapas. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 4. 9. En förskola för alla - Specialpedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Lagergren; Isabella Lyhagen; [2015]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Sociokulturellt; Diagnoser; Barngrupper; Förskolan;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur det specialpedagogiska arbetet är utformat i förskolan. Våra upplevelser av detta ämne är att man väntar till grundskolan med specialpedagogiska insatser. LÄS MER

 5. 10. Lärares motivationsskapande arbete. En studie i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Rebecca Jusmo; [2014-11-03]
  Nyckelord :fenomenologi; livsvärld; motivationsskapande arbete; betyg; grundsärskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar motivationsskapande med sina elever på grundsärskolan trots att elevernas betyg inte har någon betydelse för deras framtida gymnasiesärskolestudier. Studien utgick från följande frågeställningar:- Hur upplever lärare på grundsärskolan att de motiverar eleverna att utveckla sina kunskaper och färdigheter i enlighet med kursplanernas mål? - Vilken betydelse anser lärare på grundsärskolan att betygen har för elevernas motivation och lärarnas motivationsskapande arbete i skolan?- Hur upplever lärarna på grundsärskolan att de ges förutsättningar för att arbeta motivationsskapande samt att utveckla sin yrkesroll?Studien tog sin utgångspunkt i den livsvärldsfenomenologiska ansatsen då det var lärarnas egna levda erfarenheter som var intressanta att ta del av. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet specialpedagogik som ämne.

Din email-adress: