Sökning: "språk fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden språk fenomen.

 1. 1. Elevers uppfattningar om lässtrategier och läsdebut : en kvalitativ studie utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Batool Abbas; Carolin Dahlbom; [2018]
  Nyckelord :Lässtrategier; elevers uppfattningar; fenomen; livsvärld; subjekt; kunskap och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den svenska läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017) ska elever lära sig olika sorters strategier som de kan ha användning av på olika sätt vid läsning. Tidigare forskning visar att elever använder sig av ett antal olika lässtrategier, men inte alltid så medvetet. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning i förskolan - En kvalitativ studie om pedagogens kunskap och material i fysikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hawazin Saied Swady Muhssen; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; fysik; ämneskunskaper; ämnesdidaktiska kunskaper; material;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva om fysikundervisning i förskolan. Syftet i studien är att undersöka hur fysikundervisning sker i förskolan. PISA och TIMMS undersökningar visar på att Sverige har låga resultat i ämnen naturvetenskap och fysik jämfört med andra länder. LÄS MER

 3. 3. "Sproget er et billede av virkeligheden och läsning är ett sätt att tolka den" : Flerspråkig lyrik ur ett translanguaging-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Susanne Södergren; [2018]
  Nyckelord :flerspråkig litteratur; lyrik; poesi; språkväxling; translanguaging; transspråkande; svenska som andraspråk; Haapamäki och Eriksson; Aase Berg; Cia Rinne; Johanna Frid; Gordana Spasic.;

  Sammanfattning : Flerspråkig litteratur är långt ifrån ett nytt fenomen, men forskningsområdet är fortfarande mycket underutforskat. Syftet med studien är att studera språkväxling i flerspråkig lyrik sett ur ett translanguaging-perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av våldtäktsmannen : Om maskulinitet, makt och våld

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Linda Tholin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har med denna uppsats undersökt vilka framställningar av våldtäktsmannen som återfinns i samtida nyhetstexter och hur dessa diskurser konstruerar förståelsen av honom. Syftet var att medvetengöra vilka beskrivningar av våldtäktsmannen som är återkommande i materialet och förklara hur dessa kan förstås i relation till maskulinitetsteorier och våldsteorier. LÄS MER

 5. 5. Performativa årsringar. Om hur barn gör(s) ålder i förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Tornehag; [2018]
  Nyckelord :Child and youth studies; preschool; children; age; materiality; performative agents; intra-actions; agency; power; Barn- och ungdomsvetenskap; förskola; barn; ålder; materialitet; performativa agenter; intra-aktiv samhandling; agens; makt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från barns möten i förskolan och undersöker ålder som ett görande. Studiens data utgör 18 timmars videoobservationer på en förskoleavdelning i en större svensk stad där sexton barn deltar från åldrarna ett till sex år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språk fenomen.

Din email-adress: