Sökning: "språkinlärning teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden språkinlärning teorier.

 1. 1. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER

 2. 2. I huvudet på en lärare. Diskurser om grammatik i samtal med lärare i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Engkvist; [2017]
  Nyckelord :diskurs; främmande språk; grammatik; moderna språk; språkinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Grammatikens roll i språkundervisning har varierat genom tiden. I dagens skola ses den kommunikativa förmågan som det centrala och grammatiken kan sägas ha hamnat i dess skugga. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare med behörighet att undervisa i moderna språk på gymnasiet uttrycker sig om grammatik och undervisning därav. LÄS MER

 3. 3. ”Hur kan man lära sig utan grammatik? Det går inte.” En kvalitativ studie av SFI-studenters syn på grammatik och språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marcus Persson; [2016-06-30]
  Nyckelord :grammatik; svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; SFI; språksyn; grammatiksyn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka förståelsen för hur studenter på SFI (utbildning i svenska för invandrare) ser på grammatik och språkinlärning. De kvalitativa intervjuerna avsåg att besvara tre frågeställningar som berör hur studenter på SFI ser på grammatik, språkutbildning och behovet av svenska. LÄS MER

 4. 4. Barns samlärande i språk på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Blomwood; Selma Talundzic; [2016]
  Nyckelord :samlärande; språkutveckling; kulturella kompetenser;

  Sammanfattning : Den här arbete handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga strategier i relation till barns sociala utveckling. Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen? Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn och kunskap. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisning i moderna språk på gymnasiet: varför och hur? Ur ett lärarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Virginie Hansson; [2016]
  Nyckelord :grammatikundervisning; grammatisk kompetens; kommunikativ kompetens; undervisning i moderna språk;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att reflektera över hur lärarna tänker kring grammatik i undervisningen i moderna språk på gymnasiet. Olika begrepp och teorier inom grammatikundervisning och språkinlärning utgör grunden för denna undersökning som utförs genom kvalitativa samtalsintervjuer av fyra lärare i moderna språk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språkinlärning teorier.

Din email-adress: