Sökning: "språkligt inflytande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden språkligt inflytande.

 1. 1. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

 2. 2. Högläsning som pedagogiskt verktyg : Förskollärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anton Edeblom; [2017]
  Nyckelord :Språkutveckling; boksamtal; förskolepedagogik; läsvila;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap angående förskollärares förhållande till högläsning. I studien gjordes kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare, där frågorna handlade om deras syfte, metodik och material för högläsning. LÄS MER

 3. 3. Handikappad – en diskriminerande benämning? : En kritisk diskursanalys om hur personer med funktionsnedsättningar språkligt konstrueras på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniella Ås; [2016]
  Nyckelord :språk och diskriminering; språkförändringsprocesser; ableism; kritisk diskursanalys; personer med funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Detta är en språkvetenskaplig studie med avsikt att belysa aspekter av det språkbruk som kan tänkas ha inflytande på föreställningen om personer med funktionsnedsättningar. Genom kritisk diskursanalys med utgångspunkt i ableismen studeras hur olika ord för att benämna personer med funktionsnedsättningar förekommer och diskuteras på internet samt hur språklig diskriminering eventuellt kan urskiljas. LÄS MER

 4. 4. "Behöver arbetsro i mindre grupp" : En diskursanalytisk studie av beskrivningar i åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Elenore Järnberg; Urika Johansson; [2012]
  Nyckelord :Diskursanalys; specialpedagogik; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund:När man talar om en skola för alla menar man att alla elever oavsett problematik skall inkluderas i den ordinarie undervisningen. Elevers olikheter skall ses som en naturlig variation och som en tillgång i skolan och undervisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språkligt inflytande.

Din email-adress: