Sökning: "språksociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet språksociologi.

 1. 1. Folk säger köngen. Vi säger kungen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av dialektmomentet i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linnea Blidstam; [2017]
  Nyckelord :Dialect; textbooks; language history; sociolinguistic; content analysis; Dialekter; läromedel; språkhistoria; språksociologi; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att genom en innehållsanalys analysera dialektmomentet i läromedel. Det som undersöks är vilket urval författarna har valt att göra och om man kan se någon språksociologiskt eller språkhistoriskt perspektiv och vilket omfång dialektmomentet har av läromedlens totala stofftext. LÄS MER

 2. 2. Språkhistoria i svenskundervisningen : Intervjuer med fyra lärare inom den kommunala vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jenna Larsson-Rydhammer; [2016]
  Nyckelord :Language history; Swedish; municipal adult education; Språkhistoria; svenska; ämnesdidaktik; gymnasial vuxenutbildning; kommunal vuxenutbildning; språkhistoriedidaktik;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att, genom kvalitativa intervjuer och kursplansanalyser, ta reda på hur fyra yrkesverksamma svensklärare inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasienivå beskriver sin undervisning i det språkhistoriska kursinnehållet för svenska 1, 2 och 3, samt hur deras beskrivningar stämmer överens med det som står i kursplanerna för svenska 1, 2 och 3. Frågeställningarna är ” Hur definierar respondenterna det språkhistoriska kursinnehållet och beskriver sina undervisningsmetoder i språkhistoria inom svenskämnet på gymnasienivå?” och ” Hur är respondenternas tolkningar av det språkhistoriska kursinnehållet samt deras undervisningsmetoder i praktiken förankrade i kursplanerna för Svenska 1, 2 och 3?” Resultatet visar en diskrepans i tolkningarna beträffande i vilken kurs den språkhistoriska tyngdpunkten ligger. LÄS MER

 3. 3. Artiga kvinnor och svärande män : En kartläggning av högstadieelevers uppfattningar av kvinnligt och manligt språk

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Svensson; [2016]
  Nyckelord :gender sexolect language sociolinguistics; genus sexolekt språk språksociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map secondary school students’ perception of male andfemale language. The study was performed in two classes in 7th grade and two classesin grade 9. LÄS MER

 4. 4. Flickors och pojkars användning av adjektiv i berättande texter utifrån ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Isaksson; [2015]
  Nyckelord :Genus; språksociologi; adjektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine six girls and boys in grade 4 use of adjectives in narrative texts and examine students' perception and experience of writing from a gender perspective. The methods used were text analysis and an interview. LÄS MER

 5. 5. Talar kvinnor och män samma språk? : En intervjuundersökning av män och kvinnors vardagsspråk i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Folt; [2014]
  Nyckelord :språksociologi; språk; kön; språkskillnader;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine if and how male or female everyday languagesdiffer. The study is based on ten interviews with five men and five women living inHalmstad, who are between the ages of 22-29. The interview results were analyzed andcompared with previous research on the subject. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språksociologi.

Din email-adress: