Sökning: "sverige c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden sverige c-uppsats.

 1. 1. Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Helén Petersson; Tove Sjögren; [2017]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; CSR-activities; board composition; Folksams Index för ansvarsfullt företagande; CSR; corporate social responsibility; CSR-aktiviteter; styrelsesammansättning; Folksams Index för ansvarsfullt företagande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Helén Petersson och Tove Sjögren Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 - juni   Syfte: Under de senaste åren har hållbarhet och företagens sociala ansvar fått allt större uppmärksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter, vi fokuserar på variablerna antalet styrelseledamöter, oberoende styrelseledamöter, kvinnliga styrelseledamöter, VD:n i styrelsen, utländska styrelseledamöter samt förändring över tid. LÄS MER

 2. 2. CSR-rapportering inom banksektorn : En jämförande innehållsanalys av hållbarhetsrapportering hos banker i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magdalena Clarenmark; Ylva Wallström; [2016]
  Nyckelord :CSR; CSR-rapportering; god rapporteringssed; Danmark; Sverige;

  Sammanfattning : Titel: CSR-rapportering inom banksektorn - En jämförande innehållsanalys av hållbarhetsrapporteringen hos banker i Sverige och Danmark Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Magdalena Clarenmark och Ylva Wallström Handledare: Arne Fagerström Datum: 2016 – januariSyfte: Studiens syfte är att jämföra frivillig CSR-rapportering hos svenska banker och reglerad CSR-rapportering hos danska banker, samt beskriva hur dessa skiljer sig åt med avseende på begreppet god rapporteringssed, som konstrueras i denna studie.Metod: Denna studie är kvantitativ med en deduktiv ansats, samt longitudinell och tvärkulturell. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av farmaceutiska tjänster – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Emma Berg; [2016]
  Nyckelord :Farmaceutiska tjänster; apotek; utvärderingsmetoder; läkemedelsanvändning; hälsovinster;

  Sammanfattning : En farmaceuts roll på ett öppenvårdsapotek är att erbjuda trygga och effektivaprodukter samt kunna ge råd om dessa. Genom sin kompetens inom läkemedel är öppenvårdsapotek är en viktig del i sjukvårdssektorn. Apoteken i Sverige är till stordel privatägda och de olika kedjorna konkurrera med varandra. LÄS MER

 4. 4. Revisorns identifikation med klienten respektive professionen - Hur påverkas valet av förhandlingsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Vanessa E Do Pilar Lemos; Jannicke Berghold; [2016]
  Nyckelord :Client identification; Professional identification; Social identity theory; Auditor independence; Negotiation strategies.; Klientidentifikation; professionsidentifikation; social identitetsteori; revisorns oberoende; förhandlingsstrategier.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Revisorns identifikation med klienten respektive professionen – Hur påverkas valet avförhandlingsstrategi?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Jannicke Berghold och Vanessa Do Pilar LemosHandledare: Jan SvanbergDatum: 2016 - JanuariSyfte: Revisorers val av förhandlingsstrategi vid meningsskiljaktigheter med klienten angåenderapporteringsmål, har visat sig få betydande konsekvenser på de slutliga revideraderapporterna. Då intressenter till de reviderade företagen till stor del baserar sinainvesteringsbeslut på dessa rapporter är det av stor vikt att revisorn inte påverkas av denenskilda klienten vid förhandling. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar kuratorer sin roll i den psykiatriska vården och hur väl förberedda kände de sig för uppgiften : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sonia Bajo; [2016]
  Nyckelord :Kurator; Psykiatri; Yrkesroll; Rollteori; Psykoterapi; Terapeutisk allians;

  Sammanfattning : I Sverige saknar kuratorer som yrkesgrupp ännu en specifik legitimation och därmed en skyddad yrkestitel. Det kan därför förväntas att kuratorsrollen är diffust definierad på många arbetsplatser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sverige c-uppsats.

Din email-adress: